Troonrede van 20 september 1927

Leden van de Staten-Generaal! De plechtigheid van dit oogenblik heeft voor Mij eene meer dan gewone beteekenis. Mijn beminde Dochter aan Mijne zijde te zien bij het openen van Uwe vergadering vervult Mijn hart met dankbaarheid jegens God, die Haar leven gespaard en Haar jeugd in zoo vele opzichten gezegend heeft. Met erkentelijkheid gedenk Ik …

Troonrede van 17 september 1929

Leden van de Staten-Generaal, Te midden van U, Leden der Staten-Generaal, voel Ik Mij gedrongen uiting te geven aan ootmoedige erkentelijkheid voor den zegen, dien de Almachtige ook dit jaar over Mijn dierbaar Volk heeft verspreid. Die zegen zij een spoorslag te meer voor alle deelen van het Rijk en zijne inwoners van elken landaard, …

Troonrede van 21 September 1926

Leden der Staten-Generaal, In Uw midden verkeerend, Leden van de Staten-Generaal, verheug Ik Mij, dat de toestand van ons volk in menig opzicht tot dankbaarheid stemt, al ontbreken de schaduwen niet. Niet dan zeer geleidelijk voltrekt zich het economisch herstel. Inzinkingen blijven daarbij niet achterwege. Handel en nijverheld, evenals een deel der scheepvaart, ondervinden nog …

Troonrede van 15 september 1925

Leden der Staten-Generaal, In Uw midden, Leden der Staten-Generaal, herdenk Ik met voldoening, dat er voor ons Volk in zoo menig opzicht reden tot dankbaarheid bestaat. Innigge deelneming vervult Mij met de slachtoffers van de ramp, die in de afgeloopen maand verschillende deelen van het land teisterde. Het gevoel van saamhoorigheid, dat zich, waar het …

Troonrede van 16 september 1924

Leden der Staten-Generaal, Het verheugt Mij, Leden der Staten-Generaal, weder in Uw midden te verschijnen. Schoon alle zorgen nog niet zijn weggenomen, mag gehoopt worden, dat de economische crisis thans haar diepste punt heeft bereikt. Zelfs valt voor het oogenblik in sommige opzichten eenige, zij het geringe opleving van handel, landbouw en nijverheid waar te …

Troonrede van 18 september 1923

Leden der Staten-Generaal, Te midden van U, Leden der Staten-Generaal, is het Mij een behoefte God te danken voor den zegen ons Volk beschoren. Moge Hij ons de kracht schenken om niet zonder hoop de veelszins duistere toekomst te gemoet te gaan. Zwaar is de druk der tijden. Handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart kwijnen ten …

Openingsrede van 19 september 1922

De Koningin heeft ons opgedragen in Haren naam de gewone zitting der Staten-Generaal te openen. Sedert Hare Majesteit persoonlijk de laatste maal in Uw midden verscheen, zijn de wetsontwerpen ingediend, welke vereischt worden om aan het aangevangen werk der Grondwetsherziening de laatste hand te leggen. Allereerst zal daarvoor Uwe aandacht gevraagd worden. De crisis, welke …

Troonrede van 25 juli 1922

Leden der Staten-Generaal, De wenschelijkheid om in de Grondwet onderscheidene, belangrijke wijzigingen aan te brengen, is door de ontbonden Kamers der Staten-Generaal met groote meerderheid van stemmen erkend. Ter voldoening aan het Grondwettelijk voorschrift, zullen U onverwijld de noodige voorstellen bereiken om het aangevangen werk te voltooien. Uw arbeid in deze zitting, kort van duur …

Troonrede van 20 september 1921

Leden der Staten-Generaal, Mij wederom in Uw midden bevindende, Leden der Staten-Generaal, mag Ik niet verhelen, dat, zelfs thans, nu de wereldoorlog welhaast drie jaren tot het verledene behoort, zijne gevolgen zich nog in hevige mate doen gevoelen. Schoon God ons voor zware rampen spaarde, lijdt ook het vaderland onder de algemeene ontwrichting der economische …

Troonrede van 21 september 1920

Leden der Staten-Generaal, Wederom valt Mij het voorrecht te beurt in Uw midden te mogen spreken van werken des vredes. Al is de oorlogsfakkel in Europa nog niet geheel gebluscht, zoo heeft God ons toch vergund voortdurend werkzaam te zijn tot herstel van het door den oorlog verbroken evenwicht. Desniettemin blijft de aanhoudende duurte van …