Openingsrede van 8 juni 1937

De Koningin heeft mij opgedragen deze buitengewone zitting van de Staten-Generaal te openen. De wetsontwerpen, waarbij verklaard is dat er gronden bestaan de daarin vervatte voorstellen tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen, zijn door de ontbonden Kamers der Staten-Generaal met groote meerderheid aanvaard. Thans rust op Regeering en Staten-Generaal de taak in …

Troonrede van 15 september 1936

Leden der Staten-Generaal, Mij wederom in Uw midden bevindend, gevoel Ik allereerst behoefte uiting te geven aan Mijn innige vreugde over het voorgenomen huwelijk Mijner Dochter. koninklijk huwelijk 7 januari 1937 De in verband daarmee noodzakelijke ontwerpen van wet zullen U binnenkort worden voorgelegd. De overstelpende bewijzen van belangstelling bij deze verloving door het gansche …

Troonrede van 17 september 1935

Leden der Staten-Generaal, In dezen zorgvollen tijd Mij wederom in Uw midden bevindend, gevoel Ik Mij doordrongen allereerst uiting te geven aan Mijne deelneming in het lot van allen, die onder den druk der tijden gebukt gaan. Inzonderheid ben Ik met deernis vervuld jegens hen, die door werkloosheid getroffen zijn. Hoewel men nog niet zeggen …

Troonrede van 18 september 1934

Leden der Staten-Generaal, In deze tijden van zware beproeving, zoo voor het Vaderland als voor Mijn Huis, Mij wederom in Uw midden bevindend, is het Mij eene behoefte allereerst uiting te geven aan Mijn warmen dank voor de treffende bewijzen van genegenheid en verknochtheid, die Ik gedurende de laatste maanden uit alle kringen van ons …

Troonrede van 19 september 1933

Leden van de Staten-Generaal, Mij wederom in Uw midden bevindende, gevoel Ik Mij allereerst doordrongen uiting te geven aan Mijn gevoelens van medeleven in de moeilijke omstandigheden, waarin ons Volk nog steeds verkeert. Voortbrenging, handel en verkeer bieden over de geheele wereld nog een beeld van grondige verwarring, waaronder, óók ten onzent, de volkswelvaart ernstig …

Openingsrede van 9 mei 1933

De Koningin heeft mij opgedragen deze buitengewone zitting van de Staten-Generaal te openen. Den dag, aan de stemming voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorafgaande, hebben de Ministers, Hoofden der Ministeriëele Departementen, hunne portefeuilles ter beschikking van de Koningin gesteld. De Koningin heeft hun verzoek in overweging genomen en …

Troonrede van 20 september 1932

Leden der Staten-Generaal, In dit plechtig oogenblik, Leden van de Staten-Generaal, nu een nieuwe zitting van de Volksvertegenwoordiging een aanvang neemt, richten Mijne gedachten zich meer dan ooit op den duisteren tijd, dien het Vaderland beleeft. De emstige wil, die de Regeering bezielt, met Gods hulp het schip van Staat in veilige haven te sturen, …

Troonrede van 15 september 1931

Leden der Staten-Generaal, Het is Mij aangenaam, Leden der Staten-Generaal, wederom in Uw midden te verschijnen ten einde Uwe zitting te openen. De economische toestand baart bij voortduring ernstige zorg. Reeds in het afgeloopen jaar deed de wereldcrisis haar druk zwaar gevoelen op het bedrijfsleven, zoowel in het Rijk in Europa, als in de overzeesche …

Troonrede van 16 september 1930

Leden der Staten-Generaal, Te midden van U, Leden der Staten-Generaal, kan Ik den toestand des Lands, al stemt veel tot erkentelijkheid, niet onverdeeld gunstig heeten. De economische crisis, die zich over de geheele wereld doet gevoelen, heeft ook zoowel in het Rijk in Europa als in de overzeesche gewesten tot ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven …

Troonrede van 18 september 1928

Leden van de Staten-Generaal, Weder in Uw midden vertoevend, gevoel Ik dankbaarheid voor de zegeningen, waarmee ons volk ook in het afgeloopen jaar is omringd en die ons de moeilijkheden en zorgen, welke overblijven, met te meer moed en vertrouwen doen onder het oog zien. De algemeene toestand van het Land geeft in menig opzicht …