Troonrede van 15 september 1931

Leden der Staten-Generaal,

Het is Mij aangenaam, Leden der Staten-Generaal, wederom in Uw midden te verschijnen ten einde Uwe zitting te openen.

De economische toestand baart bij voortduring ernstige zorg.

Reeds in het afgeloopen jaar deed de wereldcrisis haar druk zwaar gevoelen op het bedrijfsleven, zoowel in het Rijk in Europa, als in de overzeesche gewesten.
Op onrustbarende wijze is zij thans dieper doorgedrongen. Moest reeds het vorige jaar er op worden gewezen, dat door de ontwrichting van het economische leven verschillende takken van land- en tuinbouw moeilijke tijden doormaken; naast deze worden sedert geruimen tijd ook de nijverheid en de handel zwaar getroffen.

In zulk een mate nam de wereldcrisis in omvang en hevigheid toe, dat zij, evenals in andere landen, het regeerbeleid moet beheerschen. Plannen, welke de Regeering aanvankelijk had gevormd, zullen dan ook wijziging moeten ondergaan.

Andermaal zullen tijdelijke maatregelen worden overwogen om
sommige bedrijfstakken, bij wier handhaving het geheele volk belang heeft, voor ondergang te behoeden.

Voor de gezondheid van ’s Lands financiën vormt de felle en hardnekkige crisis een ernstige bedreiging. Nict alleen is van een normale stijging der middelen, opwegend tegen die van de uitgaven, gcen sprake meer, doch ook heeft zich reeds een volstrekte en aanzienlijke teruggang van ’s Rijks inkomsten vertoond, terwijl voor de toekomst nog verdere daling verwacht moet worden. De noodzakelijkheid van het behoud van het financieel evenwicht stelt onder die omstandigheden eischen van buitengewone ingetogenheid en offerzin.

Ook in Nederlandsch-Indië zal onder inspanning van alle krachten moeten worden gestreefd naar aanpassing, zoo spoedig mogelijk, van ’s Lands huishouding aan de ernstige inzinking der opbrengst van nagenoeg alle bronnen van inkomsten. Verblijdend is nochtans het feit, dat de bevolking door overvloedige oogsten tot dusver gevrijwaard is voor voedselgebrek en in zooverre beter in staat is gesteld de gevolgen van vermindering der werkgelegenheid te dragen.

Ik weet, dat de Regeering, als zij het hoofd wil bieden aan de crisis, niet tevergeefs een beroep op de natie zal doen. Het is niet de eerste maal, dat ons volk een ernstigen tijd beleeft; de geschiedenis kan menige bladzijde aanwijzen van ten minste zoo diepen ernst en steeds weer heeft de groote zedelijke volkskracht onder Gods hulp de moeilijkheden overwonnen. Ik twijfel niet, of ook thans zal het Nederlandsche volk zijn verleden getrouw zijn.

Ten einde de eenheid van verschillende takken van volksbestaan beter tot haar recht te doen komen, beoogt de Regeering de belangen van den landbouw en van de nijverheid en den handel onder te brengen bij een Departement van Economische Zaken en Arbeid. Daarentegen zullen de afdeelingen voor volksgezondheid en voor werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling bij het Departement van Binnenlandsche Zaken worden gevoegd.

De betrekkingen tot andere Mogendheden zijn bij voortduring van den meest vriendschappelijken aard en het stemt tot voldoening, dat het besef van saamhoorigheid der volkeren veld schijnt te winnen. Vurig hoop Ik, dat op de tegen het volgend jaar bijeengeroepen Ontwapeningsconferentie deze geest ook tot uiting moge komen. Tegen de velerlei maatregelen, welke voortgaan het internationaal ruilverkeer te belemmeren, is werkdadige waakzaamheid geboden. Elke ernstige poging om door gemeenschappelijk overleg en in onderling vertrouwen verbetering te brengen in den toestand van economische ontreddering is van Mijne medewerking verzekerd. Ook met het oog op het vergemakkelijken van internationale samenwerking zal Ik er Mij over verheugen, indien de vraagstukken, die tusschen Nederland en België hangende zijn, eerlang op bevredigende wijze kunnen worden geregeld.

Terwijl deze tijd van druk de bindendverklaring der collectieve arbeidsovereenkomsten aan urgentie doet verliezen, versterkt hij de wenschelijkheid eener wettelijke bedrijfsorganisatie.

Ontwerpen zullen U bereiken betreffende een nieuwe Veiligheidswet en inzake wettelijke bescherming der arbeiders in de huisindustrie.

Mede zal U bereiken een ontwerp tot technische herziening van de Ziektewet.

Ten aanzien van Suriname wordt de mogelijkheid overwogen, door mechanisatie van het landbouwbedrijf op daartoe geschikte terreinen verbetering te brengen in den toestand van depressie, waarin het voornaamste bestaansmiddel van het gewest verkeert.

De economische opbloei, welke Curaçao in de laatste jaren heeft ondervonden, moest voor eenigen teruggang plaats maken. De toestand op Aruba is vooralsnog vrijwel stationair gebleven. Van Overheidswege worden maatregelen overwogen om de Bovenwindsche eflanden tot meerdere ontwikkeling te brengen.

Met den wensch, dat God Zijn zegen aan Uwen arbeid moge schenken, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *