Openingsrede 16 september 1947

Leden der Staten-Generaal, Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen deze zitting van Uw Hoge College te openen, en mij gemachtigd daarbij voorlezing te doen van de rede, die Hare Majesteit voornemens was uit te spreken. Hoewel in de ruim tweejaren, die ons scheiden van de dag der bevrijding, het beeld van ons land, dank …

Openingsrede van 17 september 1946

(uitgesproken door de Minister van Binnenlandse Zaken namens de Koningin) Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen, deze zitting in Haar naam te openen. Voorhet eerst sindsjaren is het weer mogelijk het grondwettelijk voorschrift, vervat in de artikelen 103 en 106 onzer hoogste Staatswet, na te leven en de gewone jaarlijksche zitting der Staten-Generaal op …

Troonrede 23 juli 1946

Leden der Staten-Generaal, Het vertrouwen van mijn volk heeft U geroepen, om in de komende vier jaren mede te beslissen over het wel en wee van ons vaderland. Dit stemt mij tot voldoening. Uw verkiezing toch strekt mij ten teeken van een terugkeer tot normale grondwettelijke vormen en stabiele staatkundige verhoudingen., Te meer verheug ik …

Troonrede 23 juli 1946

Leden der Staten-Generaal, Het vertrouwen van mijn volk heeft U geroepen, om in de komende vier jaren mede te beslissen over het wel en wee van ons vaderland. Dit stemt mij tot voldoening. Uw verkiezing toch strekt mij ten teeken van een terugkeer tot normale grondwettelijke vormen en stabiele staatkundige verhoudingen., Te meer verheug ik …

Openingsrede van 4 Juni 1946

(Uitgesproken door de Minister van Binnenlandse Zaken namens de Koningin) Mijnheer de Voorzitter! De Koningin heeft mij gemachtigd, deze buitengewoone zitting van de Staten-Generaal te openen. Het samenkomen van de Eerste Kamer der Voorloopige Staten-Generaal met de nieuwe Tweede Kamer vormt de eerste phase op den weg naar normale parlementaire verhoudingen, hetgeen tot grote verheugenis …

Troonrede van 20 november 1945

Leden der Staten-Generaal, Gevoelens van diepe bewogenheid mengen zich met die vreugde en erkentelijkheid nu ik na zes jaren van bittere scheiding weer in uw midden verschijn. Bronzen plaquette in de burgemeesterskamer van het Goudse Stadhuis Leed en ontbering, nederlaag en ontreddering, maar ook offervaardig en heldenmoed kenmerkten de donkere jaren der Duitsche furie. In …

Periode WOII 1940-1945

Tijdens de Tweede wereldoorlog werden geen “officiële” troonredes uitgesproken. Wel richtte de -tijdelijk in Londen gevestigde- Regering zich via Koningin Wilhelmina veelvuldig via “Radio Oranje” tot de Nederlandse bevolking. Koningin Wilhelmina achter de microfoon van Radio Oranje Rede van H.M.Koningin Wilhelmina op 21 februari 1942 voor Radio Oranje ——————————————————————————– ——————————————————————————– Rijksgenooten, Onder de zorgvolle omstandigheden, …

Troonrede van 19 september 1939

Leden der Staten-Generaal, Onder sombere omstandigheden kom Ik heden in Uw midden. Andermaal wordt ons werelddeel geteisterd door de verschrikkingen van een oorlog., Dankbaar, dat ons land den vrede bewaren mocht, vervult Mij nochtans deernis met de velen, die elders onder het oorlogsleed gebukt gaan. Het verheugt Mij, dat Onze vriendschappelijke betrekkingen met alle Mogendheden …

Troonrede van 20 september 1938

Leden der Staten-Generaal, Bij den aanvang van het zittingjaar tot hervatting Uwer werkzaamheden gevoel Ik allereerst behoefte uitdrukking te geven aan Mijne gevoelens van diepe erkentelijkheid voor de in de afgeloopen weken uit alle lagen van Mijn Volk ontvangen bewijzen van gehechtheid aan Mij en Mijn Huis. De herinnering daaraan zal bij Mij onvergetelijk zijn. …

Troonrede van 21 september 1937

Leden der Staten-Generaal, Mij wederom in Uw midden bevindend gevoel Ik allereerst behoefte uiting te geven aan Mijne gevoelens van dankbaarheid voor de tot dusver voortschrijdende verbetering in het economische lever hier te lande. Deze verbetering in belangrijke deelen van het bedrijfsleven verlevendigt de hoop, dat de nog steeds omvangrijke werkloosheid geleidelijk verder zal kunnen …