Troonrede van 18 september 1900

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam, bij het begin van dit zittingjaar, U bijeen te zien tot hervatting Uwer werkzaamheden. Zij zullen ook ditmaal belangrijk zijn,want vele gewichtige wetsontwerpen zijn aanhangig. Tot deze behoort de voorgedragen Ongevallenwet, die in talrijke en dringende behoeften moet voorzlen. Ik doe een beroep op Uwe medewerking om haar binnen …

Troonrede van 19 september 1899

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam U bijeen te zien tot hervatting Uwer werkzaamheden. Moge de algemeene toestand van Ons Vaderland en zijne overzeesche gewesten ruime stof geven tot dankbaarheid, er is op menig gebied dringend behoefte aan krachtige wetgevende maatregelen. Ik reken, tot voorziening daarin, op den ijver en de toewijding der Staten-Generaal. De …

Troonrede van 20 september 1898

Mijne Heeren! Eenige dagen zijn voorbijgegaan sedert het plechtig oogenblik, waarop Ik, na de regeering aanvaard te hebben, in Uw midden den eed aflegde en Uwe huldiging ontving. Talloos waren de bewijzen van vaderlandsliefde en gehechtheid aan Mijn Stamhuis. De herinnering daaraan zal bij Mij onuitwischbaar zijn. Thans roept U de aanvang van het zittingjaar …

Inhuldigingsrede van 6 september 1898

Mijne Heeren, Leden der Staten-Generaal, Reeds op jeugdigen leeftijd heeft God Mij door het overlijden van Mijnen onvergetelijken Vader tot den Troon geroepen, dien Ik onder het zoo wijze en zegenrijke Regentschap Mijner innig geliefde Moeder beklom. Na de vervulling van Mijn achttiende levensjaar, heb Ik de regeering aanvaard; Mijne proclamatie heeft dit aan Mijn …