Openingsrede van 16 september 1890

Mijne Heeren! De Koning, Wiens dierbaar leven dit jaar, Gode zij dank, gespaard bleef, heeft ons opgedragen deze zitting der Staten-Generaal te openen. ‘s Konings betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden zijn steeds van vriendschappelijken aard. Met ingenomenheid is gevolg gegeven aan de uitnoodiging om deel te nemen aan de anti-slavernijconferentie te Brussel; getrouw aan de …

Openingsrede van 17 september 1889

Mijne Heeren! De Koning, ook thans verhinderd, in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze zitting der Staten-Generaal te openen. De geestdrift, waarmede het heuglijk feit van Zijner Majesteits veertigjarige Regeering door het Nederlandsche volk alom in den lande is herdacht, heeft opnieuw het bewijs geleverd, dat een hechte, onverbreekbare band het Huis van …

Openingsrede van 18 september 1888

Mijne Heeren! De Koning, verhinderd in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze zitting der Staten-Generaal te openen. De betrekkingen des Konings met de buitenlandsche Mogendheden waren van den meest vriendschappelijken aard. De min gunstige weersgesteldheid deed haren nadeeligen invloed op den oogst gevoelen; de toestand van den veestapel is zeer voldoende; hetzelfde kan …

Openingsrede van 1 mei 1888

Mijne Heeren! De Koning heeft ons opgedragen deze zitting van de Staten-Generaal te openen. Na het tot stand komen van de grondwetsherziening heeft het vorig Kabinet gemeend zijne taak als geëindigd te moeten beschouwen en heeft het den Koning behaagd een nieuw Ministerie te benoemen, dat thans voor de eerste maal het voorrecht heeft de …

Troonrede van 19 september 1887

Mijne Heeren! Met genoegen bevind Ik Mij te midden der vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk, dat in den loop van dit jaar duidelijke blijken heeft gegeven van zijne verknochtheid aan Mij en Mijn Huis. De wetsontwerpen tot bekrachtiging der veranderingen in de Grondwet, die in de voorgaande zitting zijn goedgekeurd, zullen U worden aangeboden. Ik …

Openingsrede van 20 september 1886

Mijne Heeren! Wij voldoen aan de vereerende opdracht des Konings door Uwe vergadering op heden te openen. Het is ons aangenaam daarbij te mogen mededeelen, dat ‘s Konings betrekkingen met alle Mogendheden van den meest vriendschappelijken aard zijn, en dat de zee- en landmacht aan Zijne Majesteit reden van tevredenheid geven. De druk, waaronder vele …

Troonrede van 14 juli 1886

Mijne Heeren! Met genoegen bevind Ik Mij weder te midden der vertegenwoordigers van Mijn volk. Het is U bekend, welk verschil van meening tusschen Mijne Regeering en een deel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanleiding gaf tot de ontbinding van deze. Ik mag verwachten dat de afgebroken arbeid thans zal worden hervat. Mijne betrekkingen …

Troonrede van 21 september 1885

Mijne Heeren! Bij vernieuwing is het Mij aangenaam U rondom Mijnen Troon vergaderd te zien tot hervatting Uwer belangrijke werkzaamheden. Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard; de deelneming van Mijne Regeering aan de conferentien te Berlijn, betreffende den Congostaat, en te Parijs, wegens de scheepvaart door het kanaal van …

Troonrede van 17 november 1884

Mijne Heeren! Het is Mij hoogst aangenaam de vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder om Mijnen Troon vergaderd te zien. Nadat ter oorzake van de wijziging van één artikel der Grondwet de ontbinding der beide Kamers van de Staten-Generaal noodig was geworden, hebben zoo spoedig mogelijk de verkiezingen voor de nieuwe Kamers plaats gehad. Bij …

Openingsrede van 15 september 1884

Mijne Heeren! Wegens den rouw over het smartelijke verlies, dat voor weinige maanden het Koninklijke Huis trof, heeft de Koning ons opgedragen Uwe vergadering van Zijnentwege te openen. Algemeen en onverdeeld was de deelneming van het Nederlandsche Volk bij het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje. De betrekkingen des Konings met de …