Openingsrede van 18 september 1888

Mijne Heeren!

De Koning, verhinderd in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze zitting der Staten-Generaal te openen.

Koningin Emma
Koningin Emma

De betrekkingen des Konings met de buitenlandsche Mogendheden waren van den meest vriendschappelijken aard.

De min gunstige weersgesteldheid deed haren nadeeligen invloed op den oogst gevoelen; de toestand van den veestapel is zeer voldoende; hetzelfde kan nog niet gezegd worden van handel, scheepvaart en nijverheid, al mag, wat den handel betreft, op eenigen vooruitgang gewezen worden.

In eenige provinciën hadden werkstakingen op uitgebreide schaal plaats; door gepaste maatregelen werden grove wanordelijkheden voorkomen.

De toestand van ’s Lands geldrniddelen is niet onbevredigend; bij een spaarzaam beheer bestaat tot het doen van voorstellen tot versterking van ’s Rijks inkomsten geene aanleiding.

Onderscheidene wetsontwerpen ter uitvoering van bepalingen van de Grondwet zullen worden ingediend.

Eene gedeeltelijke herziening van de wet op het lager onderwijs zal U worden voorgesteld.

Uwe medewerking zal worden ingeroepen tot splitsing van de weinige nog overgeblevene meervoudige districten voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Een wetsontwerp houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige personen en vrouwen, zal U eerlang bereiken; Uwe hulp, waar die noodig mocht blijken, om het onderzoek naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen tot een goed einde te brengen, zal, naar wij vertrouwen, niet re vergeefs worden ingeroepen.

Wetsontwerpen tot regeling van de pensioenen der burgerlijke ambtenar en van die van hunne weduwen en weezen, zullen U weldra worden aangeboden.

De internationale overeenkomst tot afschaffing der premien bij den uitvoer van suiker, mede door ’s Konings gevolmachtigden onderteekend, zal, bekrachtiging door de wet, leiden tot het voorstellen eener wijziging der belasting op de suiker.

Een ontwerp van wet op den verkoop van natuur- en kunstboter is in bewerking; de gelden, benoodigd voor de oprichting van landbouwproefstations, zullen bij U worden aangevraagd.

De toestand van het materieel onzer marine vordert dringend maatregelen om in aanvulling daarvan te voorzien; op de U weldra aan te bieden Staat begrooting zijn de noodige gelden uitgetrokken om daarmede een begin te maken.

In het Westelijke gedeeite van Java hebben, onder samenwerking van verschillende oorzaken, ernstige onlusten plaats gehad. Door het krachtig op treden van het Bestuur en de uitnemende diensten van het Nederlandsch-Indische leger, werd de rust spoedig hersteld en de voortgang der oproerige beweging, ook in andere gewesten, bedwongen.

Op Noordelijk Sumatra is meerdere genegenheid tot toenadering van de zijde der hoofden merkbaar; de toestand kan in zooverre meer bevredigen genoemd worden.

De ziekte waardoor onze krijgsmacht in Atjeh geteisterd wordt, heeft zich niet uitgebreid. Eene commissie is bijeengeroepen tot overweging der vraag welke middelen uit geneeskundig zoowel als uit militair oogpunt nog nade zouden kunnen worden aangewend, om hare nadeelige gevolgen te keeren.

Met de bede, dat Gods zegen moge rusten op Uwe werkzaamheden, verklaren wij , in naam des Konings, deze zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *