Abdicatierede 29 april 1980

Toespraak van Hare Majesteit Koningin Juliana ter gelegenheid van haar Abdicatie in het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam op 30 april 1980. Ik heet U allen welkom, zeer geachte aanwezigen, lieve familie en bovenal onze dochter Beatrix. Ik treed af, en zij treedt aan. Zij neemt mijn taak, het Koningschap, over, een taak, …

Troonrede 18 september 1979

Leden van de Staten-Generaal, In de jaren tachtig, aan de vooravond waarvan wij nu staan, zullen zich waarschijnlijk ingrijpende veranderingen voltrekken in de internationale en de nationale samenleving. Het proces van internationale arbeidsverdeling en verschuiving van produkties naar andere landen is in volle gang. Ook ontwikkelingslanden raken in dit proces betrokken. Zij klimmen daardoor op …

Troonrede 19 september 1978

Leden van de Staten-Generaal, Regering en volksvertegenwoordiging staan voor ingrijpende beslissingen op economisch en sociaal gebied. Deze kunnen geen uitstel meer lijden. De werkloosheid heeft heel veel mensen getroffen. Hun aantal dreigt nog groter te worden. De Nota Bestek’ 81 toont de ernst van de economische situatie en bevat een beleidsplan. Volgens sommigen is het …

Troonrede 20 september 1977

Leden van de Staten-Generaal, De lange duur van de kabinetsformatie, na een verkiezingsuitslag die toch door velen als duidelijk is ervaren, wekt onder de huidige omstandigheden begrijpelijke bezorgdheid. In afwachting van de totstandkoming van een nieuw kabinet is het niet mogelijk U nieuwe plannen voor te leggen betreffende het in de komende jaren te voeren …

Troonrede 21 september 1976

Leden der Staten-Generaal, Ongetwijfeld gaan de gedachten nu terug naar de moeilijke periode die achter ons ligt. Laten wij vandaag, in het besef van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, vooral zien naar het vele wat ons te doen staat. Er wachten het komende parlementaire jaar zware taken. Na de diepste inzinking sinds 1945 heeft de economische ontwikkeling …

Troonrede 16 september 1975

Leden der Staten-Generaal, De werkloosheid is in vele landen van de westerse wereld gestegen tot een peil dat niet meer mogelijk was geacht. Een inzinking van tijdelijke aard gaat gepaard met verschijnselen die wijzen op een meer duurzame verstoring van het economische evenwicht. Hoewel voor het komende jaar enige opleving van de economie wordt verwacht, …

Troonrede 17 september 1974

Leden der Staten-Generaal, Ons land is opgeschrikt door een daad van terreur, waarbij het leven van onschuldigen wordt bedreigd. Het optreden van de regering is voor alles gericht op de ongedeerde vrijlating van de gegijzelden. Ons volk hoopt en bidt dat dit mag gelukken. Het conflict in het Midden-Oosten en de strijd om Cyprus hebben …

Troonrede 18 september 1973

Leden der Staten-Generaal, Gaarne maak ik gebruik van de mogelijkheid om ook hier mijn dankbaarheid uit te spreken voor de warme genegenheid die ik uit alle delen van het Koninkrijk heb mogen ondervinden bij de viering van mijn zilveren jubileum. Veel van de verworvenheden van de afgelopen 25 jaar is thans onderwerp van discussie en …

Troonrede 19 september 1972

Leden der Staten-Generaal, Ons land maakt een moeilijke tijd door. In staatkundig opzicht belemmeren verdeeldheid en onzekerheid de vorming van stabiele meerderheden. Onze nationale economie heeft te lijden van een hardnekkige inflatie en een te grote werkloosheid. Om de sociaal-economische en financiële problemen tot een oplossing te brengen heeft de regering zich in de afgelopen …

Troonrede 21 september 1971

Leden der Staten-Generaal, Vrede en veiligheid, rechtvaardige verdeling van welvaart, eerbiediging van de rechten van de mens en bescherming van het leefmilieu zijn vraagstukken, die dringend ons aller aandacht opeisen. Zij vormen een uitdaging die wij met verantwoordelijkheid, toewijding en creativiteit moeten tegemoet treden. Wij weten ons hierbij gesterkt door het algemene verlangen naar een …