Troonrede 19 september 1950

Leden der Staten-Generaal, Bij het eerste lustrum na de bevrijding gaf het economisch, maatschappelijk en geestelijk leven van Nederland een beeld te zien, dat getuigde van de veerkracht, waarmede ons volk door alle teleurstellingen en tegenslagen heen vele gevolgen van oorlog en bezetting te boven wist te komen. Gedurende een groot deel van het achter …

Troonrede 20 september 1949

Leden der Staten-Generaal, Toen ik het vorige jaar voor de eerste maal na mijn inhuldiging in Uw midden verscheen, sprak ik van de moeilijkheden, waarvoor het Koninkrijk gesteld is in een wereld, die, in tegenstelling met de bij het einde van de oorlog gekoesterde verwachtingen, nog geen wezenlijke vrede kent. De tegenstellingen, die zich nog …

Troonrede 21 september 1948

Leden der Staten-Generaal, Slechts korte tijd is verlopen sedert ik, nadat mijn Moeder afstand deed van de troon en de regering door mij werd aanvaard, in Uw midden de eed aflegde en werd ingehuldigd. Met ontroering en dankbaarheid denk ik terug aan de wijze, waarop het 5o-jarig regeringsjubileum van mijn Moeder werd gevierd en bij …

Inhuldigingsrede 6 september 1948

Leden van de Staten-Generaal, Dat ik hier op het ogenblik in uw midden ben om de eed op de Grondwet af te leggen, vervult mij met weemoed. Want het is een gevolg van het feit, dat mijn lieve Moeder een halve eeuw lang haar krachten in dienst van het Vaderland en het Rijk heeft gegeven …

Inhuldigingsrede 6 september 1948

Leden van de Staten-Generaal, Dat ik hier op het ogenblik in uw midden ben om de eed op de Grondwet af te leggen, vervult mij met weemoed. Want het is een gevolg van het feit, dat mijn lieve Moeder een halve eeuw lang haar krachten in dienst van het Vaderland en het Rijk heeft gegeven …

Openingsrede van 27 juli 1948

Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes, heeft mij in naam van Hare Majesteit de Koningin opgedragen deze buitengewone zitting der Staten-Generaal te openen. Het komende zittingstijdvak van de Staten-Generaal zal kort, doch uitermate belangrijk zijn. De regering toch heeft het voornemen terstond Uwe medewerking in te roepen voor de behandeling in tweede lezing van de voorstellen …

Openingsrede 27 juli 1948

Openingsrede van 27 juli 1948 Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes, heeft mij in naam van Hare Majesteit de Koningin opgedragen deze buitengewone zitting der Staten-Generaal te openen. Het komende zittingstijdvak van de Staten-Generaal zal kort, doch uitermate belangrijk zijn. De regering toch heeft het voornemen terstond Uwe medewerking in te roepen voor de behandeling in …

Openingsrede 16 september 1947

Leden der Staten-Generaal, Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen deze zitting van Uw Hoge College te openen, en mij gemachtigd daarbij voorlezing te doen van de rede, die Hare Majesteit voornemens was uit te spreken. Hoewel in de ruim tweejaren, die ons scheiden van de dag der bevrijding, het beeld van ons land, dank …