Troonrede 20 september 1960

Leden der Staten-Generaal, De spanningen in de internationale verhoudingen zijn in het jongste verleden toegenomen. Niet alleen op politiek, maar ook op militair en economisch terrein, wordt in toenemende mate de kracht van de vrije wereld op de proef gesteld. Het verzekeren van de vrede in de wereld, het handhaven van recht en orde, het …

Troonrede 15 september 1959

Leden der Staten-Generaal, In tegenstelling tot de internationale toestand, die nog steeds reden tot ernstige bezorgdheid geeft, stemt de gang van zaken binnen het Koninkrijk tot voldoening en dankbaarheid. Tussen de delen van het Koninkrijk bestaan hechte banden en het beleid van de Regering is bij voortduring op versterking van de goede betrekkingen tussen de …

Troonrede 16 september 1958

Leden der Staten-Generaal, Het jaar, dat achter ons ligt, heeft in de wereld geen ontspanning gebracht. Meer dan ooit heeft ieder volk de plicht bij te dragen aan het behoud van vrede en vrijheid op de grondslag van het recht. Onze taak is het ervoor te zorgen, dat Nederland een gezonde partner is, zowel in …

Troonrede 17 september 1957

Leden der Staten-Generaal, Een zeer bewogen jaar ligt achter ons. De internationale spanningen duren onverminderd voort. In onze nationale economie is het evenwicht verbroken. Terwijl de nationale welvaart en de werkgelegenheid op een hoog peil zijn gebleven, geven de vermindering van de deviezenreserve en de ontwikkeling op de kapitaalmarkt reden tot ernstige bezorgdheid. Hierin komt …

Troonrede 18 september 1956

Leden der Staten-Generaal, Ofschoon meer dan drie maanden zijn verlopen sinds de verkiezingen voor de Tweede Kamer werden gehouden, is het nog niet mogelijk gebleken te komen tot de vorming van een nieuw kabinet. Het demissionaire kabinet doet op mijn uitnodiging alles wat het in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk acht. Evenwel kunnen U …

Troonrede 20 september 1955

Leden der Staten-Generaal, In de tien jaren, die verstreken zijn sinds het einde van de tweede wereldoorlog, is, met hoeveel vreugde Nederland ook de bevrijding heeft kunnen herdenken, de wereld niet tot rust en tot een gewaarborgde vrede gekomen. De fundamentele tegenstellingen, die de volkeren verdeeld hebben gehouden, zijn blijven bestaan. Nieuwe hoop is echter …

Troonrede 21 september 1954

Leden der Staten-Generaal, In deze dagen gaan ons aller gedachten terug naar de Septembermaand van tien jaar geleden, toen na meer dan vier jaren bezetting en onderdrukking een deel van het Nederlandse grondgebied werd bevrijd en de bevrijding van heel ons land nabij scheen. Het mocht echter niet zo zijn. Nog kwamen de beproevingen van …

Troonrede 15 september 1953

Leden der Staten-Generaal, Met gespannen aandacht volgen wij allen de ontwikkeling van de internationale toestand, die ook voor ons volk van zo grote betekenis is. Nog valt niet te zeggen of de wijzigingen, die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan, zullen leiden tot een werkelijke ontspanning. Op Korea is intussen, na moeizame onderhandelingen, een …

Troonrede 16 september 1952

Leden der Staten-Generaal, Bij het overzien van de ontwikkeling in de achter ons liggende periode is er, naast grond voor bezorgdheid, ook in meer dan één opzicht reden tot voldoening en dankbaarheid. In de internationale toestand is helaas geen ontspanning ingetreden, maar aan de samenwerking tussen de vrije volken kon tastbaarder gestalte worden gegeven. De …

Troonrede 18 september 1951

Leden der Staten-Generaal, Weer ligt een jaar achter ons van scherpe tegenstellingen in de wereld en van toenemende zorgen van ons volk. De internationale spanningen duren voort en werken ongunstig in op de economische en sociale verhoudingen. Geestelijke zowel als materiële waarden worden bedreigd. Daartegenover zijn echter ook bemoedigende verschijnselen waar te nemen. Het besef …