Troonrede van 21 september 1897

Mijne Heeren! Bij den aanvang van dit zittingjaar is het Mij aangenaam U ter behartiging van ’s Lands belangen opnieuw bijeen te zien. Worden Mijne dierbaarste wenschen en die van het Nederlandsche Volk vervuld, dan zal vóór het einde van dit zittingjaar Mijne beminde Dochter de Regeering aanvaarden. De algemeene toestand, zoowel in het moederland …

Troonrede van 15 september 1896

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk wederom ter behartiging van ’s Lands belangen vergaderd te zien. De toestand van land en volk geeft in menig opzicht aanleiding tot voldoening. De betrekkingen tot de buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Zee- en landmacht gaan voort zich, zoowel hier …

Troonrede van 17 september 1895

Mijne Heeren, Ik waardeer het voorrecht de Staten-Generaal opnieuw rondom Mij vereenigd te zien, gereed om hunnen belangrijken arbeid te hervatten. De algemeene toestand van land en volk geeft reden tot tevredenheid. De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Zee- en landmacht kwijten zich bij voortduring op loffelijke wijze van …

Troonrede van 18 september 1894

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam Mij wederom te bevinden te midden der Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk, gereed om hunnen gewichtigen arbeid te hervatten. Met erkentelijkheid mag Ik er op wijzen, dat de toestand des Lands in menig opzicht tot tevredenheid stemt. De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard; …

Openingsrede van 16 mei 1894

Mijne Heeren, De Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, heeft ons opgedragen deze zitting van de Staten-Generaal in naam der Koningin te openen. De uitslag der jongste verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, raadzaam geoordeeld om tot eene bevredigende regeling van het kiesrecht te komen, heeft het vorig Kabinet aanleiding gegeven tot het verzoek van …

Troonrede van 19 september 1893

Mijne Heeren, Met dankbaarheid mag Ik, bij de opening der gewone zitting van de Staten-Generaal, in menig opzicht bevredigende mededeelingen doen omtrent den algemeenen toestand des lands. De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Aan Mijne uitnoodiging, tot verschillende Regeeringen gericht, om eene regeling voor te bereiden van onderwerpen van …

Troonrede van 20 september 1892

Mijne Heeren, Bij de hervatting van Uwen arbeid mag Ik, met een gevoel van dankbaarheid, in menig opzicht bevredigende mededeelingen geven omtrent den toestand van land en volk. De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Zee- en landmacht, zoowel hier te lande als in de koloniën, kwijten zich bij voortduring …

Troonrede van 15 september 1891

Mijne Heeren, Met dankbaarheid zie Ik de Staten-Generaal rondom Mij vereenigd, gereed om hunnen arbeid te hervatten. De algemeene toestand van land en volk stemt in menig opzicht tot tevredenheid. De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Zee- en landmacht gaan op loffelijke wijze voort hares plicht te betrachten. Beiden …