Troonrede van 18 september 1894

Mijne Heeren!

Het is Mij aangenaam Mij wederom te bevinden te midden der Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk, gereed om hunnen gewichtigen arbeid te hervatten.

Met erkentelijkheid mag Ik er op wijzen, dat de toestand des Lands in menig opzicht tot tevredenheid stemt.

De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard; aan de sedert 1875 tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Venezuela bestaande geschillen is, tot Mijne voldoening, op bevredigende wijze een einde gemaakt.

Zee- en landmacht gaan voort zich, zoowel hier te lande als in de Koloniën, op loffelijke wijze van hare taak te kwijten. Van onze krijgsmacht in Nederlandsch-Indië werden opnieuw zware offers gevorderd, welke Ik met diepen weemoed herdenk. lk vertrouw, dat de eer onzer wapenen op Lombok, ook na ondervonden tegenspoed, krachtig zal worden gehandhaafd. De algemeene gezondheidstoestand is bevredigend; voor eene ernstige uitbreiding der Aziatische cholera mochten wij bewaard blijven.

De gunstige verwachtingen, die de te velde staande oogst aanvankelijk opwekte, zijn, tot Mijn leedwezen, in onderscheidene deelen des Lands niet verwezenlijkt; aanhoudende regens hebben daaraan veel schade toegebracht. Ofschoon de veestapel van ernstige ziekten bevrijd bleef, heeft het daaronder uitgebroken mond- en klauwzeer aanleiding gegeven tot verbod van vee-invoer in de aangrenzende Rijken.

De toestand van handel en nijverheid is overigens, in het algemeen, niet onbevredigend.

Tot belangrijke werkzaamheden zult Gij worden geroepen.

Ontwerpen tot regeling van het kiesrecht, alsmede tot herziening der personeele belasting zullen in dit zitting jaar bij U worden ingediend, terwijl met de voorbereiding eener nadere regeling van de gemeente-financiën inmiddels wordt voortgegaan.

De Conferentie voor internationaal privaatrecht, op Mijne uitnoodiging ook dit jaar te ’s Gravenhage bijeengekomen, zal, naar Ik grond heb te verwachten, leiden tot verdragen, welke Uwe goedkeuring zullen behoeven. Ontwerpen tot vaststelling van een wetboek van militair strafrecht en van eene wet op de krijgstucht zullen Uwe aandacht vorderen; omtrent onderscheidene onderwerpen van handelsrecht en strafvordering zullen U voorstellen tot aanvulling of wijziging der bestaande wetgeving worden gedaan. Wetsvoordrachten betreffende het land- en tuinbouwonderwijs, alsmede omtrent het subsidieeren van scholen van middelbaar onderwijs voor meisjes, zijn in bewerking.

Tot vermeerdering van de weerbaarheid des Lands door verdere vernieuwing van het materieel der zeemacht, betere bewapening der krijgsmacht te land en te water en instelling eener herhalingsoefening voor de zeemilitie zult Gij worden in de gelegenheid gesteld, terwijl ontwerpen tot aanvulling der bepalingen op de bevordering der officieren van de landmacht, betreffende den staat van oorlog en beleg en aangaande het stellen van militaire inundatien U zullen bereiken.

Tot verhoging der opbrengst van bestaande belastingen en tot herziening der belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen zullen U voorstellen worden aangeboden.

Wetsvoordrachten tot instelling van kamers van arbeid; tot regeling van het toezicht bij de op- en inrichting van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de belangen der arbeiders en tot het openen der gelegenheid om door het Rijk gewaarborgde lijfrenten te verkrijgen, worden -in gereedheid gebracht. De verplichte verzekering van werklieden door hunne werkgevers tegen de gevolgen van ongelukken wordt voorbereid.

De toestand onzer overzeesche bezittingen geeft, over het algemeen, stof tot tevredenheid. Tot blijvende versterking der middelen door verhooging van het tarief der in- en uitvoerrechten in Nederlandsch-Indië, alsmede tot maatregelen ter bevordering van de welvaart in de kolonie Suriname zal Uwe medewerking worden ingeroepen.

Op Uwe toewijding ter vervulling Uwer ernstige en moeilijke taak, doe ik, met vertrouwen, bij vernieuwing een beroep.

Moge Uwe arbeid, onder Gods zegen, strekken tot het welzijn van ons dierbaar Vaderland!

In naam der Koningin verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *