Troonrede van 20 september 1892

Mijne Heeren,

Bij de hervatting van Uwen arbeid mag Ik, met een gevoel van dankbaarheid, in menig opzicht bevredigende mededeelingen geven omtrent den toestand van land en volk.

De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.

Zee- en landmacht, zoowel hier te lande als in de koloniën, kwijten zich bij voortduring op loffelijke wijze van hare taak.

De uitkomsten van den oogst en de toestand van den veestapel zijn gunstig. Hetzelfde kan niet in allen deele worden gezegd omtrent handel, scheepvaart en nijverheid.

De algemeene gezondheidstoestand is bevredigend. Besmettelijke ziekten, die zich in den loop des jaars vertoonden, behielden een plaatselijk karakter. Door in het buitenland heerschende Aziatische cholera werd in de laatste weken de volksgezondheid bedreigd. Tot dusverre mocht ons land voor den voortgang dezer ziekte bewaard blijven.

Bleef de veestapel niet geheel verschoond van mond- en klauwzeer, dat sedert geruimen tijd langs onze grenzen in het buitenland heerschte, de ziektegevallen bleven tot enkele plaatsen beperkt.

Behalve tot verzekering van den geregelden gang des bestuurs en afdoening van aanhangige voordrachten, zal Uwe medewerking worden ingeroepen voor gewichtigen arbeid.

Ter regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de Provinciale Staten, wordt U eene voordracht aangeboden. Voorstellen tot invoering eener beroeps- en bedrijfsbelasting en tot verbeterde heffmg der grondbelasting, zullen U binnenkort bereiken.

Tot organisatie der landmacht en tot versterking van het materieel der zeemacht, zullen U voorstellen worden gedaan.

Wetsvoordrachten, zoowel tot verdere uitvoermg van de bepalingen der Grondwet, als tot verbetering van de wetgeving, van de weerbaarheid des lands en van maatschappelijke toestanden, worden inmiddels bewerkt en in gereedheid gebracht, om, naarmate de voortgang van den wetgevenden arbeid dit mogelijk maakt, aan de overweging der Staten-Generaal te worden onderworpen.

Voor Nederlandsch-Indië zal reeds spoedig Uwe medewerking worden gevraagd tot maatregelen betreffende het leger, de financiën, de koffiecultuur, het inlandsch onderwijs en het mijnwezen.

Andere voorstellen in het belang der koloniën worden voorbereid.

Met vertrouwen, Mijne Heeren, doe Ik een beroep op Uwen ijver en Uwe toewijding tot de vervulling Uwer gewichtige en veelomvattende taak.

Moge Uw arbeid, onder Gods zegen, de welvaart en den bloei verhoogen van ons dierbaar Vaderland.

In naam der Koningin, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *