Troonrede van 15 september 1891

Mijne Heeren,

Met dankbaarheid zie Ik de Staten-Generaal rondom Mij vereenigd, gereed om hunnen arbeid te hervatten. De algemeene toestand van land en volk stemt in menig opzicht tot tevredenheid. De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.

Koningin Regentes Emma met Koningin Wilhelmina
Koningin Regentes Emma met Koningin Wilhelmina

Zee- en landmacht gaan op loffelijke wijze voort hares plicht te betrachten. Beiden toonden zich, ook waar de blokkade der kust van Atjeh meer dan gewone inspanning van de zeemacht vordert, voor hare taak berekend.

De geldmiddelen des Rijks eischen wegens reeds vroeger bevolen uitgaven versterking.

Handel en scheepvaart breiden zich uit; de uitkomsten der volksnijverheid zijn niet onbevredigend; de oogst heeft door de ongunstige weersgesteldheid geleden, maar de toestand van den veestapel is gunstig.

Duidelijk is bij de laatste verkiezingen opnieuw de wenschelijkheid gebleken, dat op ordelijke wijze, zonder langere vertraging, in wetgeving en Staatsbestuur de hervormingen worden tot stand gebracht waarvan de noodzakelijkheid is erkend en waartoe de Grondwetsherziening den weg heeft geopend.

Daarheen zal Mijn streven zijn gericht.

De indiening van een wetsontwerp tot regeling van het kiesrecht, deze noodzakelijke voorwaarde van blijvende verbetering, wordt voorbereid. Herziening der provinciale- en gemeentewetten zal hierop moeten volgen. In afwachting daarvan kunnen tijdelijke maatregelen getroffen worden tot ondersteuning van te zwaar belaste gemeenten.

Verbetering van het Rijks belastingstelsel is een dringende eisch der rechtvaardigheid. Wetsontwerpen om hieraan te voldoen, zullen U spoedig bereiken.

Tot eene organisatie der landmacht en tot vorming der levende strijdkrachten, welke, zonder te groote persoonlijke en geldelijke offers, de weerbaarheid van ons volk kunnen verzekeren, worden voorstellen in gereedheid gebracht. Inmiddels zal U eene voordracht worden gedaan tot tijdelijke versterking der nationale militie.

Het materieel der zeemacht eischt verbetering. Maatregelen worden beraamd om daarin te voorzien.

Eene wettelijke regeling der administratieve rechtspraak zal met ernst worden voorbereid.

De indiening van het ontwerp van een wetboek van militair strafrecht mag in deze Zitting worden te gemoet gezien.

Van andere deelen onzer wetgeving zal eene herziening worden ter hand genomen.

Wettelijke bepalingen omtrent den leerplicht zullen U worden voorgedragen.

Het vakonderwijs ten behoeve van handel en zeevaart, nijverheid en landbouw, kan rekenen op Mijnen steun.

Aan verbetering van onze maatschappelijke toestanden, ook in verband met de eischen van handel en nijverheid, blijf Ik Mijne aandacht wijden.

Maatregelen in het belang van de vefligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen en tot verzekering van het lot van oude of verminkte werklieden zullen, naarmate het door den wetgever bevolen onderzoek vordert, worden ontworpen.

Het welzijn van onze overzeesche bezittingen gaat Mij grootelijks ter harte. Het bestuur van Nederlandsch-lndië te doen beantwoorden aan de eischen des tijds; door onbekrompen aanleg van daartoe noodige werken de ontwikkeling te bevorderen; belemmeringen van den vooruitgang op te heffen; en door toenemende welvaart der ingezetenen aan de Indische financiën een vasten grondslag te geven, zal Mijn ernstig streven zijn.

De maatregelen van bedwang op Noord-Sumatra zullen, zoolang noodig, met kracht worden gehandhaafd, opdat alle verzet worde gekeerd, rust en orde verzekerd.

In Suriname verwacht Ik van eendrachtige samenwerking met de Koloniale Staten, goede vruchten voor de welvaart en den vooruitgang dier kolonie. Veelomvattend en ernstig is de taak waarvoor Ik, tot verzekering der stoffelijke en zedelijke welvaart van het Nederlandsche volk met vertrouwen de medewerking inroep der Staten-Generaal.

Moge Uw arbeid, Mijne Heeren, onder Gods zegen, strekken tot blijvend welzijn van het dierbaar Vaderland.

In naam der Koningin, verklaar Ik de gewone Zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *