Troonrede van 17 september 1883

Mijne Heeren! Met genoegen zie Ik de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder vergaderd om ’s lands belangen te behartigen. Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden zijn hoogst vriendschappelijk. De vloot en het leger geven Mij reden tot tevredenheid. De tentoonstelling te Amsterdam, door bijzondere onderneming in het leven geroepen, en door Mijne Regeering gesteund, …

Troonrede van 18 september 1882

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk weder bijeen te zien. Mijne betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Zee- en landmagt kwijten zich met loffelijken ijver van hare hoogst gewigtige taak. De zeemagt leed een betreurenswaardig verlies door het vergaan van den monitor Adder met …

Openingsrede van 19 september 1881

Mijne Heeren! De Koning heeft ons opgedragen, uwe Vergadering van Zijnentwege te openen. De droevige gebeurtenis, die Zijne Majesteit, het Koninklijk Huis, geheel het Vaderland in zoo diepen rouw heeft gedompeld, weerhoudt den Koning zich, als naar gewoonte, in Uw midden te begeven. De algemeene deelneming in het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik …

Troonrede van 20 september 1880

Mijne Heeren! Ik mag U dankbaar wijzen op de voorregten, die het Vaderland steeds geniet. De geboorte van eene Prinses heeft het geluk van Mijn Huis verhoogd. Met ingenomenheid ontving Ik, bij die heugelijke gebeurtenis, op nieuw de bewijzen van de gehechtheid Mijns Volks. Met de andere Mogendheden is Nederland voortdurend in de meest gewenschte …

Troonrede van 15 september 1879

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam, de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk weder bijeen te zien. Bij Mijne echtverbindtenis ontving Ik door Mij hooggewaardeerde blijken van de algemeene deelneming. Niet minder openbaarde zich op nieuw de liefde van Mijn Volk bij den rouw, waarin Ik met Mijn Huis werd gedompeld. Mijne betrekkingen met de vreemde …

Troonrede van 16 september 1878

Mijne Heeren! Het verheugt Mij bij de opening dezer zitting aan de Staten-Generaal gunstige mededeelingen te kunnen doen aangaande den toestand des lands. Ik waardeer de levendige belangstelling in het geluk van Mijnen beminden Broeder, allerwege betoond en de ontvangst, door de liefde der Natie voor Mijn Huis aan Zijne Gemalin bij Hare komst op …

Troonrede van 17 september 1877

Mijne Heeren! Het verheugt Mij, de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk weder vergaderd te zien. De algemeene deelneming in den rouw, die Mij en Mijn Huis trof door het overlijden van Hare Majesteit de Koningin, bewees op nieuw, hoe naauw Mijne onderdanen met het Koninklijk Huis zijn verbonden. Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden laten …

Troonrede van 18 september 1876

Mijne Heeren! Met een gevoel van innige dankbaarheid voor al het goede ook dit jaar aan het Vaderland geschonken, kom Ik in Uw midden bij den aanvang dezer zitting. Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden blijven bij voortduring van zeer vriendschappelijken aard. De landbouw bloeit, de longziekte onder het vee is afnemend, de oogst der …

Troonrede van 20 september 1875

Mijne Heeren! Met genoegen bevind Ik Mij op nieuw in Uw midden, om U, als Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk, tot hervatting Uwer werkzaamheden uit de noodigen. Mijne verstandhouding met de vreemde Mogendheden is bij voortduring zeer vriendschappelijk. De landman mag zich in een goeden oogst verheugen; de gezondheidstoestand is over het algemeen zeer gunstig. …

Troonrede van 21 september 1874

Mijne Heeren! Met groote erkentelijkheid en welgevallen mag Ik, bij de opening van deze zitting, gewagen van de even algemeene als hartelijke feestvreugde, waarmede de 25 jarige gedenkdag van Mijne plegtige aanvaarding der regering, in ons geheele Vaderland en in onze Kolonien en Overzeesche bezittingen, is herdacht. De zedelijke en stoffelijke belangen van het zoo …