Troonrede van 18 september 1876

Mijne Heeren!

Met een gevoel van innige dankbaarheid voor al het goede ook dit jaar aan het Vaderland geschonken, kom Ik in Uw midden bij den aanvang dezer zitting.

Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden blijven bij voortduring van zeer vriendschappelijken aard.

De landbouw bloeit, de longziekte onder het vee is afnemend, de oogst der meeste veldvruchten is zeer voldoende.

Zijn in het begin des jaars eenige streken des lands door overstrooming geteisterd, de hulpvaardigheid der Natie heeft vele wonden geheeld. De bijna voltooide toegangen tot onze handelssteden, de krachtig doorgezette bouw van spoorwegen, de verbetering der rivieren en de ontworpen kanaalverbindingen der Noord-Oostelijke gewesten met Duitschland zullen weldra den handel en der scheepvaart ten bate komen.

De toestand der financien is gunstig, de steeds klimmende opbrengst van alle middelen wijst op den vooruitgang der Natie op stoffelijk gebied. Op de wereldtentoonstelling in Noord-Amerika worden Nederlands’ kunst, zijn nijverheld en waterbouwkunde met eere genoemd.

De zee- en landmagt voldeden aan hare gewigtige roeping.

Op de versterking onzer levende strijdkrachten blijft Mijn aandacht gevestigd.

In de Overzeesche bezittingen wordt nog steeds buitengewone inspanning gevorderd ter bevestiging van ons gezag in het Noorden van Sumatra. Eischte die strijd vele en kostbare menschenlevens, ook daar kwijten vloot en leger zich steeds met volharding van hun pligt.

Overal elders in de Indische gewesten mag de toestand gunstig worden genoemd.

Groote werken van algemeen nut zijn op Java der uitvoering nabij of worden voorbereid, de laatste overblijfselen van slavernij onder de inlanders op Sumatra’s Westkust zijn onder volkomen instemming der hoofden en der bevolking uitgewischt.

De toestanden in West-Indië zijn slechts voor geleidelijke verbetering vatbaar; opbeuring van den landbouw moet door vermeerdering van werkkrachten verkregen worden.

Mogten, gelijk Ik hoop, de verwikkelingen met Venezuela spoedig hare oplossing vinden, dan zal dit ook Curaçao ten goede komen.

Mijne Heeren! was de afgeloopen zitting een hoogst werkzame, ook nu reken Ik op Uwen vaderlandslievenden ijver bij de behandeling van menig gewigtig onderwerp.

Tot herziening onzer wetboeken zal Uwe medewerking op nieuw worden ingeroepen; ook tot verbetering der militaire wetgeving zullen voorstellen worden gedaan.

De herziening der kieswet is noodig.

Een wets-ontwerp op het lager onderwijs zal U weldra bereiken. De reeds aanhangige voordragten betreffende de exploitatie van spoorwegen en tot herziening der verordeningen op de quarantaine, zijn Uwer aandacht aanbevolen.

Het belang des handels eischt nadere regeling van het muntwezen, ook voor Indië.

Zoowel voor de reeds aangeboden, als voor nieuwe voorstellen tot verbetering van belastingwetten zal Uwe medewerking worden gevraagd. Gods zegen ruste op onzen gemeenschappelijken arbeid.

Ik verklaar de vergadering der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *