Troonrede van 17 september 1877

Mijne Heeren!

Het verheugt Mij, de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk weder vergaderd te zien.

De algemeene deelneming in den rouw, die Mij en Mijn Huis trof door het overlijden van Hare Majesteit de Koningin, bewees op nieuw, hoe naauw Mijne onderdanen met het Koninklijk Huis zijn verbonden.

Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden laten niets te wenschen over; geene stoornis werd daarin gebragt door den oorlog in het Oosten. De oogst der veldvruchten en de opbrengst der visscherijen zijn voldoende; de veestapel vereischt nog voorzorg.

De handel is over het algemeen de crisis, die sedert eenige jaren heerscht, nog niet te boven.

Van het ten vorigen jare geopende Noordzeekanaal wordt een druk gebruik gemaakt; ook de verbeterde haven te Harlingen, en de krachtige voortzetting der werken aan den Nieuwen Maasmond komen der scheepvaart ten goede.

De toestand der geldmiddelen mag bevredigend heeten; verbeteringen in het belastingwezen zullen aan Uw oordeel worden onderworpen.

Ik waardeer de belangstelling in kunst en nijverheid, bij onderscheidene tentoonstellingen hier te lande gebleken. De zee- en landmagt kwijten zich voortdurend met toewijding van hare belangrijke pligten.

De diensten door beide wapenen in het Noorden van Sumatra bewezen, verdienen dank en lof. Nu, sedert maanden, in Groot-Atjeh geene militaire operatiën noodig zijn geweest, koester Ik de hoop, dat na de onderwerping van nog enkele onderhoorigheden, onze krijgsmagt aldaar aanmerkelijk zal kunnen worden verminderd.

Voor het overige is de toestand van Nederlandsch-Indië voldoende; voorstellen betreffende den aanleg van werken, die tot vermeerdering der volkswelvaart op Java moeten leiden, zullen U bereiken.

Een wetsontwerp tot vermeerdering der arbeidskrachten in Suriname komt weldra tot Uwe kennis.

Ter voldoening aan de Grondwet zal een nader voorstel worden ingediend tot verhooging van het getal leden der Tweede Kamer. Ik reken op Uwe bereidwilligheid om nuttige en noodige verbeteringen in verschillende deelen der Wetgeving te helpen tot stand brengen. Moge op onze eendragtige pogingen, om ’s Lands welzijn te bevorderen, Gods onmisbare zegen rusten.

Ik verklaar de Vergadering der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *