Troonrede van 16 september 1878

Mijne Heeren!

Het verheugt Mij bij de opening dezer zitting aan de Staten-Generaal gunstige mededeelingen te kunnen doen aangaande den toestand des lands.

Ik waardeer de levendige belangstelling in het geluk van Mijnen beminden Broeder, allerwege betoond en de ontvangst, door de liefde der Natie voor Mijn Huis aan Zijne Gemalin bij Hare komst op den Nederlandschen bodem bereid.

Mijne betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.

Zee- en landmagt onderscheiden zich bij voortduring door ijverige pligtsbetrachting. De inspanning verdient allen lof, waarmede onze krijgslieden in het Noorden van Sumatra zich kwijten van hunne moeijelijke taak.

De meeste takken van volksbedrijf leveren stof op tot dankbare tevredenheid. Vooral de landbouw bloeit en verblijdt zich in het vooruitzigt op een ruimen oogst.

De staat onzer financien wijst aan, dat het oogenblik gekomen is om op versterking der Rijks middelen ernstig bedacht te zijn. Voorstellen, in dien geest ontworpen, zullen U worden voorgelegd en verband houden met de plannen omtrent eene hervorming der bestaande belastingen, welke wordt voorbereid.

Het onderzoek van een wetboek van strafregt is zoo ver gevorderd, dat de indiening van het ontwerp nog in deze zitting mag worden tegemoet gezien. Op de belangen van het openbaar onderwijs blijft Mijne aandacht aanhoudend gevestigd. Tot uitvoering der wet op het hooger onderwijs en tot invoering der nieuwe wet op het lager onderwijs zal op Uwe medewerking beroep worden gedaan.

De algemeene gesteldheid onzer Oost-Indische bezittingen mag bevredigend worden genoemd. Werd de rust elders niet verstoord, de goede verwachting werd niet verwezenlijkt, die in het vorig jaar scheen te mogen worden gekoesterd omtrent den loop der zaken in het Noorden van Sumatra. De handhaving van ons gezag aldaar vorderde op nieuw buitengewone maatregelen.

Voor Suriname werd voorloopig de gelegenheid tot het vermeerderen der werkkrachten weder geopend. Zoowel hier te lande als in Nederlandsch Indië bragt de weldadigheidszin milde offers tot leniging der ramp, welke het eiland Curaçao getroffen heeft, dat zwaar door een orkaan werd geteisterd.

Wetsontwerpen van verschillenden aard zullen U worden aangeboden. Belangrijke werkzaamheden, Mijne Heeren, wachten U. Mogen Uwe beraadslagingen, onder Gods zegen, in het algemeen belang tot gewenschte uitkomsten leiden.

Ik verklaar de gewone Vergadering der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *