Troonrede van 20 september 1875

Mijne Heeren!

Met genoegen bevind Ik Mij op nieuw in Uw midden, om U, als Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk, tot hervatting Uwer werkzaamheden uit de noodigen.

Mijne verstandhouding met de vreemde Mogendheden is bij voortduring zeer vriendschappelijk.

De landman mag zich in een goeden oogst verheugen; de gezondheidstoestand is over het algemeen zeer gunstig.

In handel en nijverheid wordt, in een groot deel der beschaafde wereld, eenige stilstand waargenomen; evenwel toont de ruime opbrengst van de gewone Rijksmiddelen, dat Nederland daaronder betrekkelijk weinig lijdt. De pligtsbetrachting der zee- en landmagt geeft Mij stof tot tevredenheid; beide deelen onzer krijgsmagt in Indië toonen zich ten volle berekend voor hetgeen daar van haar wordt gevorderd.

Bij het vele goede, dat wij met dankbaarheid mogen gadeslaan, kan toch de dringende behoefte aan verbeteringen, tot welke Uwe medewerking noodig is, niet worden voorbijgezien.

Op de tijdelijke regeling van het muntwezen behoort eene eindregeling te volgen; wijziging zoowel van de suikerbelasting, in verband met eene nieuwe overeenkomst, als van andere belastingen, waaronder het tarief van invoerregten, zal U worden voorgesteld.

Met de herziening onzer wetboeken zal worden voortgegaan, wanneer de aanhangige ontwerpen omtrent de regterlijke magt Uwe goedkeuring hebben verworven.

De vermeerdering der middelen van verkeer gaat Mij zeer ter harte. Van Uwe belangstellende overweging Mijner voorstellen betreffende den aanleg en de exploitatie van nieuwe spoorwegen, houd Ik Mij overtuigd.

Andere openbare werken mogen niet uit het oog worden verloren; met den bouw van een Rijksmuseum in de Hoofdstad moet worden aangevangen.

Het hooger onderwijs is aan de bestaande reglementen ontwassen; de regeling van het militair onderwijs eischt herziening; ieder andere tak van dat volksbelang behoeft Onze gestadige zorg.

Beschikbaarstelling van middelen zal U worden gevraagd om de werken van het vestingstelsel krachtig voort te zetten; die arbeid moet gepaard gaan met voorziening in de behoeften der levende strijdkrachten; in de eerste plaats met verbetering der wetten op de militia en de schutterijen.

Maatregelen zijn voorbereid tot verbetering van het leger in Indie en van het lot der militairen aldaar.

Is de toestand der Oost-Indische bezittingen over het algemeen gunstig, Mijne aandacht blijft gevestigd op versterking van het gezag en ontwikkeling van de welvaart in die gewesten; bescherming van den inlander is de taak van het bestuur, ook in die onderhoorigheden, waar het Nederlandsch gezag tot nog toe de oude misbruiken niet kon verwijderen.

Hoewel de oorlog in Atjeh nog niet tot eene bevredigende uitkomst voerde, vertrouw ik, dat de krachtige pogingen, aldaar aangewend, weldra dit doel zullen bereiken.

De geldelijke toestand van Suriname is Met vooruitgaande; de landbouw van die kolonie zal ondersteuning behoeven.

De handel van Curaçao ondervindt den invloed van de moeijelijkheden, ontstaan uit de herhaalde onlusten in de republiek Venezuela; Ik vlei Mij, dat de onderhandelingen, om die bezwaren uit den weg te ruimen, zullen slagen.

Ik reken op Uwe bereidvaardigheid om tot bevordering van ’s Lands belangen ijverig mede te werken.

Moge Gods onmisbare zegen Uwen arbeid ondersteunen.

Ik verklaar de Vergadering der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *