Troonrede van 18 september 1882

Mijne Heeren!

Het is Mij aangenaam de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk weder bijeen te zien.

Mijne betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.

Zee- en landmagt kwijten zich met loffelijken ijver van hare hoogst gewigtige taak.

De zeemagt leed een betreurenswaardig verlies door het vergaan van den monitor Adder met zijne bemanning. Ik mag verwachten, dat in deze zitting zullen kunnen worden vastgesteld alle wettelijke maatregelen, noodig voor het in werking treden van onze nieuwe strafwetgeving.

Moge al de toestand in Atjeh nog te wenschen overlaten, Ik vertrouw, dat het bestuur van dat gewest, gesteund door de zee- en landmagt, er in zal slagen het gezag meer en meer te bevestigen en de veiligheid te verzekeren. In de overige gedeelten van Nederlandsch Indië geeft de staat van zaken over het algemeen stof tot tevredenheid.

De ziekten, die in sommige streken de bevolking teisterden, zijn nog niet geheel geweken. De besmettelijke veeziekte heeft nagenoeg uitgewoed. De toestand der West-Indische Koloniën is niet onbevredigend. Hoewel de opbrengst der Rijks-middelen in de laatste jaren op verblijdende wijze toenam, zal toch vermeerdering van ’s Rijks inkomsten niet lang meer achterwege kunnen blijven. Hervorming van het zamenstel onzer belastingen dient daarmede gepaard te gaan. Een voorstel om met die hervorming een aanvang te maken, zal U worden aangeboden.,

Betere regeling der plaatselijke belastingen blijkt meer en meer noodzakelijk. In verband met de herziening van ’s Rijks belastingstelsel zal daartoe Uwe medewerking worden ingeroepen.

Een ontwerp tot wijziging van de wet op het middelbaar onderwijs wordt in gereedheid gebragt.

Voorstellen betrekkelijk het kiesregt zullen U weldra bereiken.

Het is Mijn voornemen een onderzoek te doen instellen omtrent de vraag, van welke bepalingen der Grondwet herziening raadzaam is. Omtrent gewigtige ontwerpen van wet, reeds in vorige zittingen ingediend, worden Uwe overwegingen met belangstelling te gemoet gezien. Mogen onze vereenigde pogingen onder Gods onmisbaren zegen het geluk van ons dierbaar Vaderland bevestigen.

Ik verklaar de vergadering der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *