Troonrede van 17 september 1883

Mijne Heeren!

Met genoegen zie Ik de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder vergaderd om ’s lands belangen te behartigen.

Mijne betrekkingen met de vreemde Mogendheden zijn hoogst vriendschappelijk.

De vloot en het leger geven Mij reden tot tevredenheid. De tentoonstelling te Amsterdam, door bijzondere onderneming in het leven geroepen, en door Mijne Regeering gesteund, gaf aan de Nederlandsche nijverheid en kunst gelegenheid, met die van het buitenland te wedijveren. De oorlogstoestand in Atjeh vordert nog steeds groote inspanning van krachten en eene te waardeeren plichtsvervulling van onze strijdkrachten te water en te land. In enkele andere gewesten moesten vijandelijke bewegingen worden bedwongen.

Ook door andere rampen werd Nederlandsch-Indië bezocht; in eenige gewesten heerschten ziekten van menschen en vee, en eene bijna voorbeeldelooze vulkanische uitbarsting verwoestte een deel van Westelijk-Java en van Sumatra’s Zuidkust. Het medelijden met hen die door deze ramp alles hebben verloren, toonde zich reeds door milde weldaden.

Aan de veerkracht bij Mijne Regeering en de Volksvertegenwoordiging vereischt om de ondervonden bezwaren te boven te komen, vertrouw Ik dat het niet zal ontbreken.

De kolonie Suriname ondervindt meer en meer de belangstelling, dienstig tot het ontwikkelen van hare bronnen van welvaart.

Mijne aandacht is gevestigd op de gevolgen die voor de kolonie Curaçao te wachten zijn van de doorgraving der landengte van Panama.

Eene onmisbare versterking van ’s Rijks inkomsten zal U worden voorgesteld.

Weldra zullen U wetsontwerpen bereiken, strekkende om de invoering van het Wetboek van Strafrecht mogelijk te maken.

Ook aan andere belangrijke onderwerpen ter behandeling zal het U niet ontbreken.

Met het onderzoek, van welke bepalingen der Grondwet herziening raadzaam is, houdt de door Mij benoemde Staatscommissie zich bezig. Moge Gods onmisbare zegen rusten op onzen gemeenschappelijken arbeid tot bevordering van het heil des Vaderlands.

Ik verklaar de vergadering der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *