Troonrede van 20 september 1880

Mijne Heeren!

Ik mag U dankbaar wijzen op de voorregten, die het Vaderland steeds geniet.

De geboorte van eene Prinses heeft het geluk van Mijn Huis verhoogd. Met ingenomenheid ontving Ik, bij die heugelijke gebeurtenis, op nieuw de bewijzen van de gehechtheid Mijns Volks.

Met de andere Mogendheden is Nederland voortdurend in de meest gewenschte verhouding.

In handel en nijverheid is eenige verbetering op te merken.

Landbouw en veeteelt bloeijen. De berigten omtrent den oogst zijn over het algemeen zeer gunstig; de besmettelijke longziekte is nagenoeg geweken. Van ’s Rijks belastingen mag eene ruimere opbrengst dan ten vorigen jare worden verwacht.

Met het oog op de onverrnijdelijke toeneming der Staatsuitgaven blijft versterking van ’s Rijks middelen noodig.

Met den aanleg van wegen voor handel en verkeer wordt ijverig voortgegaan. Nieuwe voorstellen tot verbetering van waterwegen zullen U worden aangeboden.

Eene voordragt tot verdere beperking van den arbeid van kinderen zal U in deze zitting worden voorgelegd.

Zee- en landmagt kwijten zich bij voortduring met loffelijken ijver van hare verpligtingen.

Gewichtige maatregelen betreffende het krijgswezen, die de voltooiing van ’s Lands weerbaarheid ten doel hebben, zijn of worden voorbereid.

Wetsvoordragten nopens de nationale militie en de schutterij zullen U ter overweging worden aangeboden.

Hoewel in Atjeh het gewapend verzet nog niet geheel werd bedwongen, is het Nederlandsch gezag toch in die mate aldaar gevestigd, dat de Regering zich kan voorbereiden op de inrigting van een geregeld bestuur.

De algemeene toestand van Nederlandsch Indie zou bevredigend mogen heeten, indien niet in sommige streken verwoestende ziekten zoowel de bevolking als den veestapel teisterden.

Levendiger belangstelling in landbouw en nijverheid oefent op den financiëlen toestand der kolonie Suriname een gunstigen invloed uit.

Belangrijke wetsvoordragten, in Uwe vorige zitting reeds onderzocht, tot welker afdoening de tijd heeft ontbroken, zullen nader Uwe aandacht bezig houden.

De zegen van den Almagtige ruste op ons gezamenlijk streven naar bevordering van ’s Lands heil.

Ik verklaar deze vergadering van de Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *