Troonrede van 16 september 1919

Leden der Staten-Generaal, De omstandigheden, waaronder Ik Mij thans weder in Uw midden bevind, zijn in menig opzicht gelukkiger dan in de laatste jaren het geval was. Mij vervult innige dankbaarheid jegens God dat Hij ons Vaderland voor de verschrikkingen van den oorlog heeft willen sparen. Leger en vloot hebben pal gestaan om onze onzijdigheid …

Troonrede van 17 september 1918

Te midden van U, leden der Staten-Generaal, is het Mij eene behoefte openlijk uiting te geven aan de zorg en de smart, die de buitengewone nooden van Mijn Volk, waarmede Ik zonder ophouden medeleef en medegevoel, in Mij opwekken. Te grooter is de dankbaarheid, waarmede Ik jegens God vervuld ben, nu voor ons land de …

Openingsrede van 18 september 1917

Mijne Heeren! De Koningin heeft ons opgedragen in Haren naam de gewone Zitting der Staten-Generaal te openen. In den korten tijd sedert Hare Majesteit persoonlijk in uw midden was, is geen belangrijke wijziging gekomen in den binnen- en buitenlandschen toestand. De vooruitzichten voor den komenden winter zijn weinig bevredigend. De pogingen van verschillende zijde ondernomen …

Troonrede van 28 juni 1917

Mijne Heeren! De ontbonden Kamers der Staten-Generaal hebben bijna eenstemmig de wenschelijkheid uitgesproken, dat de voorschriften der Grondwet ten aanzien van het Kiesrecht en het Onderwijs zullen worden herzien. Het heeft Mij bijzonder verheugd, dat daarbij blijk is gegeven van zeldzame onderlinge waardeering en vertrouwen. Het is thans de taak van de Staten-Generaal, die heden …

Troonrede van 19 september 1916

Mijne Heeren! Een derden male sedert de rampzalige oorlog uitbrak, die Europa verscheurt, ben Ik in Uw midden, vervuld door de zorg voor de hoogste belangen van ons vaderland. Dat voor Mijn volk tot dusver de vrede behouden kon blijven, stemt Mij tot dankbaarheid. Gelukkig bleven onze betrekkingen met alle Mogendheden van vriendschappelijken aard. Ik …

Troonrede van 21 september 1915

Mijne Heeren! Nu Ik weder in Uw midden ben is het Mij eene behoefte allereerst openlijk uit te spreken hoezeer Ik vervuld ben van dankbaarheid dat ons vaderland vrij is gebleven van de verschrikkingen van den oorlog die nog steeds geen einde neemt. De vaste wil van regeering en volksvertegenwoordiging om onze zelfstandigheid te bewaren …

Troonrede van 15 september 1914

Mijne Heeren! Onder zeer buitengewone omstandigheden kom Ik heden weder in Uw midden. Wij zijn allen vervuld door de gedachte dat een verschrikkelijke oorlog een groot deel der beschaafde wereld teistert. Ons land is dientengevolge in een toestand geraakt, welke nog steeds onafgebroken waakzaamheid eischt. Ik mag echter dankbaar vaststellen, dat Onze vriendschappelijke betrekkingen met …

Troonrede van 16 september 1913

Mijne Heeren! Het verheugt Mij weder in Uw midden te zijn. Onze betrekkingen met de andere Mogendheden waren in het afgeloopen jaar weder van even vriendschappelijken aard als in het vorige. De toestand van land- en tuinbouw, alsmede die der veehouderij bleef gunstig. Het mond- en klauwzeer kan als geweken worden beschouwd. Handel en nijverheid …

Troonrede van 17 september 1912

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam U weder om Mij vereenigd te zien. Ook in het afgeloopen jaar bleven Onze betrekkingen met de andere Mogendheden van den meest vriendschappelijken aard. De toestand van den landbouw in al zijne vertakkingen is gunstig, ondanks ernstige tegenspoeden, die een tijdelijk karakter hebben. Handel en nijverheid bleven zich in …

Openingsrede van 19 september 1911

Mijne Heeren! De Koningin heeft ons opgedragen deze Zitting der Staten-Generaal te openen. Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Kan 1910 voor land- en tuinbouw over het algemeen tot de gunstigejaren worden gerekend, zoo is te vreezen dat 1911 ten gevolge van de buitengewone droogte en het heerschen van …