Troonrede van 17 september 1912

Mijne Heeren!

Het is Mij aangenaam U weder om Mij vereenigd te zien.

Ook in het afgeloopen jaar bleven Onze betrekkingen met de andere Mogendheden van den meest vriendschappelijken aard.

De toestand van den landbouw in al zijne vertakkingen is gunstig, ondanks ernstige tegenspoeden, die een tijdelijk karakter hebben.

Handel en nijverheid bleven zich in het afgeloopen jaar over het algemeen op bevredigende wijze ontwikkelen.

Het scheepvaartverkeer nam opnieuw in niet onbelangrijke mate toe, terwijl ook de resultaten van het reederijbedrijf gunstig waren.

De uitkomsten van de verschillende takken van visscherij zijn over het algemeen minder onbevredigend dan het vorigejaar.

Met dankbaarheid mag worden vermeld, dat de algemeene toestand in Oost-Indië in velerlei opzicht reden tot tevredenheid blijft geven. De West-Indische Koloniën werden geteisterd door een langdurige droogte, ten gevolge waarvan inzonderheid de bevolking der Benedenwindsche eflanden van de Kolonie Curaçao in zorgvolle omstandigheden verkeert.

Burgerlijke en militaire landsdienaren, zoo hier te lande als in de koloniën, blijven hunne taak op lofwaardige wijze vervullen.

Ten gevolge van de sterke toeneming van ’s Rijks middelen en inkomsten laat zich de financieele toestand des lands voorshands niet ongunstig aanzien. Echter doen de vele onvermijdelijke nieuwe uitgaven, waaronder die voor de uitvoering der aanhangige wetsontwerpen op sociaal gebled, en de omstandigheid, dat niet onafgebroken op eene zoo sterke toeneming der inkomsten mag worden gerekend, de totstandkoming van alle ingediende ontwerpen tot duurzame versterking der middelen dringend noodzakelijk achten.

Het rapport der Staatscommissie voor de Grondwetsherziening heeft onverwijld een punt van ernstige overweging uitgemaakt. De Regeeringsvoorstellen zullcn, naar Ik Mij vlei, U nog in den loop van dit kalender jaar kunnen bereiken.,

Deze zitting zal Uwe toewijding en krachtsinspanning op zware proef stellen, omdat het onafgedaan gebleven wetsontwerp tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom en het voorstel tot dekking van de daaruit voor ’s lands schatkist voortvloeiende kosten, alsmede het ontwerp-ziektewet, allereerst Uwe aandacht blijven vragen.

Dit mag niet beletten, dat nevens de andere voorstellen welke mede ter tafel zijn gebracht, nog enkele wetsontwerpen worden aangeboden. Voorstellen tot wettelijke regeling betreffende woonwagens en woonschepen, tot bestrijding van habitueele dronkenschap en tot beteugeling van landlooperij en bedelarij zullen worden ingediend.

De voordrachten in zake de pensionneering van gemeentelijke ambtenaren en van hunne weduwen en weezen zijn zeer spoedig te gemoet te zien.

Een drietal wetsontwerpen naar aanleiding van het rapport der Ineenschakelingscommissie zijn in gereedheid gebracht.

Het ligt in het voomemen de Departementen van Marine en Oorlog te vervangen door één Departement van Defensie.

Een wetsvoorstel zal U bereiken, houdende eene voorloopige regeling in zake electriciteitsvoorziening.

Omtrent de kanaliseering van de rivier de Maas, mede ten behoeve van den afvoer te water der kolenmijnproducten in Limburg, zullen voorstellen worden ingediend.

Een wetsontwerp zal U worden aangeboden tot geleidelijke opheffing van de in Oost-Indië op hoog gezag ingevoerde koffiecultuur.

Moge Gods zegen aan Uw arbeid worden geschonken!

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *