Openingsrede van 19 september 1911

Mijne Heeren!

De Koningin heeft ons opgedragen deze Zitting der Staten-Generaal te openen.

Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.

Kan 1910 voor land- en tuinbouw over het algemeen tot de gunstigejaren worden gerekend, zoo is te vreezen dat 1911 ten gevolge van de buitengewone droogte en het heerschen van het mond- en klauwzeer voor verschillende takken van het bedrijf een verre van gunstig resultant zal opleveren. Handel en nijverheid bleven zich in het afgeloopen jaar over het algemeen op bevredigende wijze ontwikkelen.

Het scheepvaartverkeer nam opnieuw in niet onbelangrijke mate toe, terwijl ook de resultaten, met het reederijbedrijf behaald, verbeterden.

De uitkomsten van de verschillende takken van visscherij zijn, behoudens enkele belangrijke uitzonderingen, niet zeer bevredigend.

In Oost-Indië valt in ruime mate te wijzen op welvaart en voorspoed.Tegen de epidemische ziekten, welke in sommige streken de bevolking bedreigden, werd doortastend opgetreden. Bezwaren ondervonden bij de uitvoering van het grenstractaat van 1904 met Portugal hebben tot eenige spanning op het eiland Timor geleid, waardoor de noodzakelijkheid zich deed gevoelen tot krachtig optreden ter bescherming van onze onderdanen in het omliggend grensgebied.

Burgerlijke en militaire landsdienaren, zoo hier te lande als in de kolonien, vervullen hunne taak op lofwaardige wijze.

Dank zij het ruim vloeien van ‘s Rijks middelen, laat de financieele toestand des lands zich eenigszins gunstiger aanzien dan ten vorigen jare. Duurzame versterking der middelen, waartoe ontwerpen zijn ingediend, blijft echter dringend noodzakelijk, zoowel tot herstel van het evenwicht tusschen de uitgaven en de ontvangsten als met het oog op onvermijdelijke nieuwe uitgaven, waaronder die voor de kostbare maatregelen op sociaal gebied, welke aanhangig zijn.

Dit Zittingjaar zal van groot gewicht kunnen zijn door de behandeling van de bij U aanhangige wetsvoorstellen, waarbij van Uwe krachtsinspanning en toewijding ongetwijfeld veel zal worden geëischt. Ook andere onderwerpen van wetgeving blijven de aandacht eischen. Eene wettelijke regeling in zake de pensionneering van gemeentelijke ambtenaren en van hunne weduwen en weezen is in bewerking. Wetsvoordrachten worden in gereedheid gebracht tot regeling van het levensverzekeringsbedrijf en tot technische herziening van de Woning- en van de Leerplichtwet.

Aan de bevordering van het tot stand komen van spoorweglijnen voor het locale verkeer en aan de verbetering van wegen naar de tegenwoordige eischen zal bijzondere aandacht worden gewijd.

Ontwerpen zullen U worden aangeboden in verband met de regeling van de pensioenaanspraken van het spoorwegpersoneel.

Uwe medewerking zal worden gevraagd om de particuliere locale telephoonexploitatie door Rijksexploitatie te vervangen.

Een wetsontwerp bedoelende verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land in pacht, zal worden ingediend. Wetsontwerpen tot herziening van de jachtwet en van de regeling van het landbouw- en veeartsenijkundig onderwijs zijn in bewerking. Een wetsontwerp ter verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van beroepsziekten zal U bereiken.

Maatregelen worden beraamd tot verbetering van den financieelen en economischen toestand van Suriname.

In voorbereiding is eene hervorming van de politie-rechtspraak in Nederlandsch-Indië

Een wetsontwerp zal U worden aangeboden tot wijziging van artikel 111 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië.

Moge op Uw veelomvattenden arbeid Gods zegen rusten.

In naam der Koningin, verklaren wij de gewone Zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *