Troonrede van 20 september 1910

Mijne Heeren!

Het verheugt Mij, weder in Uw midden te zijn.

Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.

Gelijk te vreezen was, heeft de weersgesteldheid ten vorigen jare op land- en tuinbouw een ongunstigen invloed uitgeoefend. Ook thans laat de opbrengst van sommige akker- en tuinbouwgewassen te wenschen over, doch voor de veehouderij zijn de tijden voordeelig.

Ondanks eenige ongunstige omstandigheden was in handel en nijverheid in verschillende opzichten vooruitgang waar te nemen. Het scheepvaartverkeer nam weder, en in niet onbelangrijke mate, toe; in het scheepvaartbedrijf waren de uitkomsten van de vrachtvaart ter zee minder ongunstig. De staat der koloniën geeft in menig opzicht reden tot tevredenheid. De meer geregelde toestanden, die, als gevolg van het in de laatste jaren ten opzichte van de Buitenbezittingen in toepassing gebrachte Regeeringsbeleid, in die streken zijn ontstaan, oefenen eene verblijdende werking uit op de ontwikkeling van handel en verkeer, en geven grond om een gestadigen economischen vooruitgang van dat gebied te verwachten. Zeer betreur Ik, dat de cholera in verschillende streken van Nederlandsch-Indië slachtoffers eischte.

Burgerlijke en militaire landsdienaren zoo hier te lande als in de koloniën vervullen hunne taak op eene wijze, die lof verdient.

Hoewel de loop van ’s Rijks middelen niet onbevredigend is, blijft toch ten gevolge van de vele hoogst noodzakelijke nieuwe uitgaven de financieele toestand des Rijks de grootste zorg eischen.

Binnenkort zullen de reeds vroeger aangekondigde ontwerpen tot herziening van het tarief van invoerrechten en tot invoering eener algemeene inkomstenbelasting U bereiken. Tot dekking van het zeer aanzienlijke tekort op den aanstaanden dienst zal de toevlucht moeten worden genomen tot dezelfde tijdelijke maatregelen, als voor het loopende dienstjaar is geschied. Wetsontwerpen ter verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom en tot wijziging der Ongevallenwet 1901, zullen U bereiken.

De bij U ingediende wetsontwerpen, alsmede die, waarvan de indiening reeds vroeger is toegezegd, zullen veel van Uw tijd en Uwe inspanning eischen.

Toch zullen met het oog op noodig gebleken voorzieningen daarnevens nog eenige wetsontwerpen aan U worden aangeboden.

Een wetsontwerp tot vaststelling van eene eedsformule en van de gevallen, waarin de eed van getuigen in burgerlijke en strafgedingen kan worden vervangen door eene belofte, zal U bereiken.Ook zullen U worden voorgelegd eene herziening van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de verbintenis uit onrechtmatige daad, alsmede van de wet op het auteursrecht.

Bij de herziening der onderwijswetgeving, welke naar aanleiding van het rapport der Ineenschakelingscommissie zal moeten worden overwogen, zullen de onderwerpen, welke met de jongste wijziging der wet op het lager onderwijs in nauw verband staan, alsmede de wettelijke voorziening in zake het vak-onderwijs, het eerst de aandacht vragen, voor zooveel zulks, zonder het geheel te verbreken, mogelijk blijkt.

Indiening van een wetsontwerp tot herziening der Militiewet 1901 kan spoedig worden te gemoet gezien, terwijl, in verband daarmede, eene wijziging van enkele bepalingen der Landweerwet U ter overweging zal worden aangeboden.

Een ontwerp van wet betreffende den landstorm is in bewerking en zal U eerlang bereiken.

In aansluiting aan de verbetering van de Waal, zal, in het belang van de scheepvaart, een aanvang gemaakt worden met de normaliseering der Boven-Merwede.

Ontwerpen worden voorbercid tot bevordering van de verbetering der afwatering van de provinciën Friesland en Groningen, van het Meppelerdiep en van de Vecht in Utrecht.

Voorstellen tot hervorming van het binnenlandsch bestuur in Nederlandsch-Indië zijn mede in voorbereiding.

Op Uwe toewijding en ijver zal, naar lk vertrouw, niet tevergeefs een beroep worden gedaan.

Gods zegen ruste op Uw arbeid.

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *