Troonrede van 20 september 1898

Mijne Heeren!

Eenige dagen zijn voorbijgegaan sedert het plechtig oogenblik, waarop Ik, na de regeering aanvaard te hebben, in Uw midden den eed aflegde en Uwe huldiging ontving. Talloos waren de bewijzen van vaderlandsliefde en gehechtheid aan Mijn Stamhuis. De herinnering daaraan zal bij Mij onuitwischbaar zijn.

Thans roept U de aanvang van het zittingjaar tot hervatting Uwer gewone werkzaamheden. Mogen zij, onder Gods zegen, strekken tot welzijn van het Koninkrijk! De toestand van Land en Volk is in menig opzicht bevredigend.

De betrekkingen met de Buitenlandsche Mogendheden blijven zeer vriendschappelijk. Met bijzondere ingenomenheid ontving Ik het voorstel van Zijne Majesteit den Keizer van Rusland tot het houden eener conferentie, waarin door vertegenwoordigers van alle Mogendheden zal worden gehandeld over beperking der krijgstoerustingen.

In Atjeh zijn uitkomsten verkregen, die het vertrouwen op duurzame verbetering van den staat van zaken in die landstreek wettigen. Ik breng hulde aan het beleid, de volharding en de heldhaftigheid door het Nederlandsch-Indische leger en de vloot daarbij aan den dag gelegd.

Belangrijk en veelomvattend is wederom de arbeid, die U wacht. Allerwege treden vraagstukken van groote maatschappelijke beteekenis op den voorgrond, tot welker oplossing de wetgever geroepen wordt bij te dragen.

Voorstellen tot verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen en in het belang van het onderwijs en de bescherming der jeugd hebben U reeds bereikt. In dit zittingjaar zal op den ingeslagen weg worden voortgegaan. Ik hoop U ontwerpen te kunnen aanbieden tot verbetering der woningtoestanden, tot het tegengaan van overmatigen arbeid van volwassen mannen in fabrieken en werkplaatsen, en tot herziening der drankwet.

Voorstellen zullen U gedaan worden betreffende secundaire spoorwegen en tot vrijmaking van het verkeer op de Rijks-, land- en waterwegen; voorts, wat de koloniën betreft, tot versterking der geldmiddelen en tot verbetering der bestuursinrichting in Nederlandsch-Indië, alsook tot wijziging der Regeeringsreglementen van Suriname en Curaçao.

De herziening van het tarief van invoerrechten nadert hare voltooiing.

Nog andere gewichtige ontwerpen zijn in staat van voorbereiding.

Ik vertrouw, dat Uwe beraadslagingen vruchtbaar zullen zijn en dat door Uwen ijver en Uwe toewijding veel tot stand zal komen ten nutte van het Vaderland en zijne overzeesche gewesten.

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *