Troonrede van 18 september 1928

Leden van de Staten-Generaal,

Weder in Uw midden vertoevend, gevoel Ik dankbaarheid voor de zegeningen, waarmee ons volk ook in het afgeloopen jaar is omringd en die ons de moeilijkheden en zorgen, welke overblijven, met te meer moed en vertrouwen doen onder het oog zien.

De algemeene toestand van het Land geeft in menig opzicht stof tot voldoening.

Het voortschrijdend economisch herstel buiten onze
grenspalen heeft, ondanks de kunstmatige belemmeringen in het internationaal ruilverkeer, een gunstigen invloed op handel en nijverheid. Een deel der scheepvaart lijdt echter bij voortduring
onder een te veel aan scheepsruimte op de wereldmarkt.

De toestand van land- en tuinbouw stemt tot erkentelijkheid. Wel is waar stelde de fruitteelt te leur, maar zoowel de omvang en de hoedanigheid van den oogst, als de prijzen der producten mogen bevredigend heeten. Langs den weg van ontwatering en ontginning wordt met kracht verhooging van het voortbrengingsvermogen van den bodem bevorderd.

De financieele toestand blijft tot soberheid manen, niet het minst omdat de zware lasten, door de verschillende publieke lichamen op de bevolking gelegd, een duurzame verbetering van den economischen toestand belemmeren.

De betrekkingen, welke wij met de andere Mogendheden onderhouden, zijn van den meest vriendschappelijken aard. Met eenige Mogendheden werden arbitrage- en verzoeningsverdragen gesloten. Onze aandacht blijft op dit belangrijk onderwerp gevestigd.

Betreurende, dat de pogingen om tot internationale vermindering van bewapening te geraken niet sneller tot tastbare resultaten vermogen te leiden, begroet Ik met voldoening de toenemende internationale samenwerking op velerlei, in het bijzonder ook op economisch gebied.

Een voorstel tot toetreding tot het onlangs te Parijs geteekende verdrag tot uitbanning van den oorlog, waarin een nieuwe waarborg mag worden gezien voor de handhaving van den vrede, zal U binnenkort bereiken. Ik vertrouw, dat hernieuwde besprekingen met België zullen leiden tot een voor beide landen bevredigende uitkomst.

Naast de in het afgeloopen jaar ingediende en nog aanhangige wetsontwerpen, op welker afdoening wordt prijs gesteld, zullen eenige andere aan Uw oordeel worden onderworpen.

Daartoe behooren ontwerpen tot nieuwe regeling van de arbeidsovereenkomsten van kapiteins en van schepelingen, en tot wijziging van het huwelijksgoederenrecht.

Spoedige indiening is te verwachten van een wetsontwerp tot herziening van de Gemeentewet en van een voorstel tot technische wijziging van de Armenwet. Een ontwerp in zake het pachtcontract is in vergevorderden staat van voorbereiding.

Te gemoet gezien kunnen worden ontwerpen van een natuurbeschermingswet en van een monumentenwet.

Een voorstel tot herziening van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten zal Uw aandacht vragen.

Wetsvoorstellen betreffende minimum loonen in de huisindustrie en betreffende de bescherming van jeugdige personen en vrouwen bij het verrichten van landbouwarbeid zijn in voorbereiding, evenals een voorstel van wet tot regeling der werkloosheidsverzekering.

De politieke toestand in Nederlandsch-Indië, hoewel voortdurende waakzaamheid vereischende, is, vergeleken bij dien van het vorige jaar, verbeterd. Het bedrijfsleven verheugt zich over het algemeen in een normalen bloei.

De economische ontwikkeling van Suriname, hoewel nog steeds onzeker, vertoont enkele lichtpunten, welke beloften voor de toekomst kunnen inhouden. De cultuur van Liberia-koffie blijft gunstige resultaten opleveren, de bauxietwinning ontwikkelt zich krachtig en het houtbedrijf vertoont een onmiskenbare opleving.

De economische opleving van Curaçao blijft aanhouden.

Met den wensch, dat Gods rijke zegen op Uw arbeid moge rusten, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *