Troonrede van 20 september 1927

Leden van de Staten-Generaal!

De plechtigheid van dit oogenblik heeft voor Mij eene meer dan gewone beteekenis.
Mijn beminde Dochter aan Mijne zijde te zien bij het openen van Uwe vergadering vervult Mijn hart met dankbaarheid jegens God, die Haar leven gespaard en Haar jeugd in zoo vele opzichten gezegend heeft.

Met erkentelijkheid gedenk Ik de wijze waarop ons volk heeft meegeleefd bij Haar intrede in het openbare leven.

De algemeene toestand van het land geeft in menig opzicht reden tot voldoening.

Dank zij voortschrijdende verbetering in de wijze van bedrijfsuitoefening en ontginning, neemt het voortbrengingsvermogen van land- en tuinbouw toe. Weinig loonende prijzen, bemoeilijking van den afzet in den vreemde en mingunstige weersgesteldheld leiden nochtans voor sommige takken van het bedrijf tot niet zeer bevredigende uitkomsten.

Door handel en nijverheid worden, ondanks verschillende moedgevende verschijnselen, nog steeds groote moeilijkheden ondervonden, niet het minst door de kunstmatige belemmeringen die aan het internationaal ruilverkeer worden in den weg gelegd.

De financiële toestand blijft zorgeischend, in de voornaamste plaats omdat de zware lasten, op de bevolking gelegd, de herleving der welvaart en de verruiming der werkgelegenheid vertragen.

Met deelneming gedenk Ik de slachtoffers van de ramp, die eenige maanden geleden opnieuw het oostelijk deel van ons land teisterde. De spoedige en milde hulp, die ook nu van vele zijden verleend werd, was Mij een oorzaak van vreugde.

Onze betrekkingen tot de andere Mogendheden bleven van den meest vriendschappelijken aard.

Ik vertrouw, dat het mogelijk zal zijn met den buurstaat België in een geest van onderlinge samenwerking een regeling te vinden in een voor beide landen aannemelijken zin van de vraagstukken, die door de verwerping van het verdrag van 3 April 1925 aan de orde zijn gebleven. Het samenstel dier vraagstukken is thans nog het voorwerp van een nader onderzoek hier te lande.

In de organen van den Volkenbond, in welks Raad ons land geroepen werd zitting te nemen, dragen de Nederlandsche vertegenwoordigers naar hun vermogen bij tot de ontwikkeling van de organisatie der volkerengemeenschap.

Van de resultaten der door den Volkenbond bijeengeroepen Economische Conferentie heb Ik met voldoening kennis genomen; het verheugt Mij vast te stellen, dat de aldaar aangegeven richtlijnen der economische politiek overeenkomen met die, welke door Nederland worden gevolgd. Naast de reeds aanhangige wetsontwerpen zullen eenige andere aan Uw oordeel worden onderworpen.

Daartoe behooren ontwerpen tot wijziging van het strafstelsel o.m. beoogende nadere voorzieningen betreffende de voorwaardelijke veroordeeling, invoering van de jeugdgevangenis en krachtiger bestrijding van de beroepsen gewoontemisdadigheid; een ontwerp strekkende tot wijzlging der bepalingen omtrent de ouderlijke macht en de voogdij; en een ontwerp houdende bepalingen betreffende den rechtstoestand der ambtenaren.

Een voorstel om de uitoefening van het kiesrecht te vergemakkelijken voor hen, wier beroep hen noopt ten tijde van de stemming buitenslands te vertoeven, zal U spoedig bereiken.

Aanhangig zullen worden gemaakt eene technische herziening van de Armenwet, en eene wijziging van de Gemeentewet, beoogende de samenwerking van naburige gemeenten te bevorderen.

Een ontwerp tot vervroeging van den datum waarop het zevende leerplichtjaar in werking zal treden, zal spoedig worden ingediend.

Een wetsontwerp tot verlaging der inkomstenbelasting zal U worden aangeboden, evenals een techifische wijziging van de vermogensbelasting en één der verdedigingsbelastingen, in hoofdzaak bedoelende aan ongegronde verschilpunten tusschen de bepalingen van die beide heffingen een einde te maken.

In aansluiting aan de in het achterliggende jaar tot stand gekomen Comptabiliteitswet zal eerlang het ontwerp van een Bedrijvenwet bij U worden ingediend.

De voorbereiding van de herziening der financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten, waaromtrent Mij kortgeleden het rapport der betreffende Staatscommissie heeft bereikt, is door de Regeering ter hand genomen.

Eene aanvulling van de wetgeving wordt voorbereid ten einde onder alle omstandigheden de mogelijkheid van het afsluiten van handelsverdragen te behouden en hierdoor het vrije ruilverkeer te bevorderen.

Binnenkort zal aan Uw oordeel worden onderworpen het ontwerp eener Wegenwet.

De indiening van een ontwerp-Electriciteitswet kan worden tegemoet gezien.

Voorstellen tot herziening van de Veiligheidswet en de Invaliditeitswet zijn in voorbereiding. De ten vorigen jare reeds aangekondigde herziening van de Ziektewet, welke aan de invoering van deze wet moet voorafgaan, zal Uwe vergadering spoedig bereiken.

Op Java en op de Westkust van Sumatra zijn betreurenswaardige onlusten voorgevallen, welke dank zij het doortastend optreden van bestuur, politie en leger spoedig werden bedwongen.

Aan het eigen Indische volksleven zijn deze onlusten vreemd.

Maatregelen zijn genomen om ook in de toekomst de bevolking tegen aanslagen op haar welvaart en veiligheid te beschermen.

Daamaast wordt, zooveel de geldelijke omstandigheden toelaten, de cultureele en welvaartspolitiek in Nederlandsch-Indië met kracht voortgezet.

Met belangstelling wordt uitgezien naar de vruchten, welke de kortgeleden voor Suriname aanvaarde maatregelen ten bate van dat overzeesche gebiedsdeel zullen afwerpen.

De economische toestand van Curaçao blijft gunstig.

Met den wensch, dat Gods milde zegen op Uwen arbeid moge rusten, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *