Troonrede van 16 september 1924

Leden der Staten-Generaal,

Het verheugt Mij, Leden der Staten-Generaal, weder in Uw midden te verschijnen.

Schoon alle zorgen nog niet zijn weggenomen, mag gehoopt worden, dat de economische crisis thans haar diepste punt heeft bereikt. Zelfs valt voor het oogenblik in sommige opzichten eenige, zij het geringe opleving van handel, landbouw en nijverheid waar te nemen.
Ook de verbetering in den toestand van ’s Lands financiën kan als een lichtpunt worden beschouwd.

Het vooruitzicht is gewettigd, dat, indien ook de thans bij de Staten-Generaal nog aanhangige maatregelen van financieelen aard zullen zijn tot stand gekomen, de gewone uitgaven en inkomsten voor het dienstjaar 1925 in evenwicht zullen zijn.
Hoewel aldus het onmiddellijk dreigend gevaar voor ’s Lands financiën zal zijn gestuit, moet niettemin met onverzwakten ijver naar verdere bezuiniging worden gestreefd, ten einde mede daardoor de noodzakelijke voorwaarden te scheppen, welke voor het herstel
van de volkswelvaart onmisbaar zijn.

De betrekkingen, welke Wij met de andere Mogendheden onderhouden, zijn van den meest vriendschappelijken aard.

Andermaal zullen U voorstellen worden gedaan tot regeling van de sterkte en de samenstelling der zeemacht, en tot verdeeling van de kosten daarvan over de Staatsbegrooting en de begrooting van Nederlandsch-Indië.

Wetsontwerpen tot heffmg eener belasting op weelde-verteringen en tot verlaging van sommige te zeer drukkende directe belastingen zijn in voorbereiding.

De indiening van een wetsontwerp tot nadere regeling van de verplichte ziekte- en ongevallenverzekering van arbeiders is
spoedig te wachten, terwijl verdere ontwerpen van wet betreffende de herziening van de sociale verzekering in voorbereiding zijn.

In den financieelen en economischen toestand van
Nederlandsch-Indië valt vooruitgang te bespeuren. De ontwerp-begrooting van dat gebiedsdeel, welke U eerlang ter overweging zal worden aangeboden, rechtvaardigt de verwachting, dat het tijdperk der tekorten op den gewonen dienst afgesloten is. Bij die begrooting zullen voorstellen aan Uw oordeel worden onderworpen, strekkende om te gemoet te komen aan de bezwaren, welke voor rechtspersonen aan de bestaande belastingregelingen verbonden bleken te zijn. Aan de voorbereiding der instelling, op de grondslagen der bestuurshervorming, van de provincie West-Java zal de laatste hand worden gelegd.

De aanstaande opening der Rechtshoogeschool te Batavia is wederom een schrede op den weg der geestelijke ontwikkeling van Indië. In Suriname blijft de staat der landsfinanciën zorgelijk en maken handel en bedrijf nog steeds moeilijke tijden door. De gang van zaken in Curaçao stemt daarentegen in menig opzicht tot voldoening.

Moge God Zijn zegen schenken aan Uwen arbeid!

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *