Troonrede van 18 september 1923

Leden der Staten-Generaal,

Te midden van U, Leden der Staten-Generaal, is het Mij een behoefte God te danken voor den zegen ons Volk beschoren. Moge Hij ons de kracht schenken om niet zonder hoop de veelszins duistere toekomst te gemoet te gaan.

Zwaar is de druk der tijden. Handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart kwijnen ten gevolge van omstandigheden, die veerkracht noch vlijt vermogen te dwingen. Werkloosheid heerscht in ernstige mate.

Ten gevolge van een en ander blijft de financieele en economische toestand des Lands zorgwekkend. De uitgaven gaan ver boven het bedrag der inkomsten uit. Zij hebben een peil bereikt, dat ligt boven de draagkracht van het Volk, terwijl het doorwerken van verschillende der geldende regelingen verdere stijging zal veroorzaken.

Een blijvend herstel van het economisch leven wordt ook door sommige al te drukkende heffingen belemmerd.

Onder deze omstandigheden zullen ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden om binnen korten tijd het bedrag der uitgaven met dat der inkomsten overeen te brengen en zal met betrekking tot de uitoefening van de Staatszorg naar beperking zijn te streven.,

Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van vriendschappelijken aard en geven aanleiding tot voldoening. Intusschen blijft de internationale toestand onzeker en schrijdt de staatkundige en economische ontreddering, die de wereldoorlog heeft achtergelaten, voort. Het belang der geheele menschheld vordert, dat daarin verandering kome, en rechtvaardigt den wensch, dat voor de hangende vraagstukken eerlang oplossingen worden gevonden, die den weg opener tot het herstel, waaraan, zoowel geestelijk als stoffelijk, dringend behoefte bestaat.

Aan herziening van de wetboeken zal verdere voortgang worden gegeven. Een wetsontwerp tot regeling van de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering zal U dezer dagen bereiken.

Tot het brengen van wijzigingen in het belastingstelsel zullen U verschillende wetsontwerpen worden aangeboden.

Een voorstel zal worden ingediend tot opheffing van privaatrechtelijke belemmeringen, die aan de totstandkoming en de instandhouding van werken in het openbaar belang bevolen of ondernomen, in den weg worden gelegd. Wetsvoorstellen, strekkende tot het brengen van meer eenheid en vereenvoudiging in de sociale verzekerings-wetgeving, worden voorbereid, mede om te komen tot vermindering van de aan hare uitvoering verbonden lasten.

Een wetsontwerp, strekkende om bestuur en wetgeving van Nederlandsch-Indië te regelen in den geest van de herziene bepalingen der grondwet, zal U eerstdaags bereiken.

Ook zal spoedig Uwe medewerking worden gevraagd voor een wet, krachtens welke de verdere exploitatie der tinertsen van Billiton zal geschieden in een gemeenschappelijk bedrijf met de Billiton-maatschappij, met overwegende zeggenschap van de Regeering.

De bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen der bevolking, ook van die der overzeesche gebiedsdeelen, blijft, voor zoover de benarde geldelijke omstandigheden dit toelaten, een onderwerp van aanhoudende Regeeringszorg uitmaken.

Moge Gods zegen op Uwen arbeid rusten! Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *