Openingsrede van 19 september 1922

De Koningin heeft ons opgedragen in Haren naam de gewone zitting der Staten-Generaal te openen.

Sedert Hare Majesteit persoonlijk de laatste maal in Uw midden verscheen, zijn de wetsontwerpen ingediend, welke vereischt worden om aan het aangevangen werk der Grondwetsherziening de laatste hand te leggen. Allereerst zal daarvoor Uwe aandacht gevraagd worden. De crisis, welke een groot deel der wereld teistert, doet haar droeve gevolgen ook hier te lande in breeder kring gevoelen. Het evenwicht tusschen ‘s Lands inkomsten en uitgaven is, zoowel in het Moederland als in de overzeesche deelen van den Staat, verstoord.

Ingrijpende beperking van publieke uitgaven, mede te bereiken door wettelijke voorzieningen, is onvermijdelijk.

Vermindering van het aantal Departementen van Algemeen Bestuur wordt noodig geacht. Het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel zal met dat van Arbeid worden samengesmolten, terwijl de behartiging van de landbouwaangelegenheden voorshands zal worden toevertrouwd aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. Enkele verschikkingen zullen bovendien plaats vinden.

De bedrijven van den Staat en de zoodanige, welke daarmee op één lijn zijn te stellen, zullen aldus zijn te beheeren, dat nadeelige sloten worden vermeden.

Een wetsontwerp tot regeling van de rechtspositie van de Kerkgenootschappen en een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderings aan de hand van de voorstellen der daartoe benoemde Staatscommissien zijn in voorbereiding.

Overwogen wordt eene regeling van de Arbeidsovereenkomst, welke zoowel het burgerrechtelijke als het publiekrechtelijke element in zich bevat. Eene wijziging van de Kieswet, ten einde ook de leden van de Eerste Kamer langs den weg van het evenredig kiesrecht aan te wijzen, zal U zoo spoedig mogelijk bereiken.

Ingediend zal worden eene herziening van de Gemeentewet, waarbij tot leidraad dienen de door de Staatscommissie aangeboden voorstellen. Onderscheidene voorstellen ter vereenvoudiging van de onderwijs- en de verzekeringswetgeving zullen U bereiken.

Geleidelijke afschaffing van de huurwetten is, evenals eene herziening van de Drankwet, in voorbereiding; eene wijziging van de wet op de besmettelijke ziekten wordt overwogen, waarbij tevens zal getracht worden om, zonder de algemeene volksgezondheid te schaden, te gemoet te komen aan de gewetensbezwaren tegen de vaccinatie.

Zoodra de grondwettelijke voorschriften het zullen gedoogen, zal het noodige worden verricht om bestuur en wetgeving van de overzeesche deelen van den Staat te regelen in den geest, welke de herziening van de desbetreffende bepalingen der Grondwet beheerschte. Tevens zal het belastingwezen aan eene ingrijpende verandering zijn te onderwerpen, ten einde rekening te houden met de economische eischen, welke de tijdsomstandigheden stellen.

Aan de geestelijke en stoffelijke belangen van de bevolking ook der overzeesche gebiedsdeelen zal de onverdeelde aandacht der Overheid worden gewijd.

Moge God in deze moeitevolle tijden Zijn zegen schenken aan de vervulling van de zware taak, welke U wacht.

In naam der Koningin en daartoe door Haar gemachtigd, verklaren wij de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *