Troonrede van 25 juli 1922

Leden der Staten-Generaal,

De wenschelijkheid om in de Grondwet onderscheidene, belangrijke wijzigingen aan te brengen, is door de ontbonden Kamers der Staten-Generaal met groote meerderheid van stemmen erkend.

Ter voldoening aan het Grondwettelijk voorschrift, zullen U onverwijld de noodige voorstellen bereiken om het aangevangen werk te voltooien. Uw arbeid in deze zitting, kort van duur als zij is, zal uiteraard een beperkt karakter dragen.

Ik stel Mij voor Mij nader te verklaren nopens de maatregelen in ’s Lands belang, die in de volgende zitting Uwe medewerking zullen behoeven.

Het is Mijne vurige bede, dat God ons de wijsheid moge schenken, onmisbaar om ons dierbaar Vaderland in deze moeilijke tijden voor inzinking te behoeden.

Ik verklaar de zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *