Troonrede van 15 september 1925

Leden der Staten-Generaal,

In Uw midden, Leden der Staten-Generaal, herdenk Ik met voldoening, dat er voor ons Volk in zoo menig opzicht reden tot dankbaarheid bestaat.

Innigge deelneming vervult Mij met de slachtoffers van de ramp, die in de afgeloopen maand verschillende deelen van het land teisterde. Het gevoel van saamhoorigheid, dat zich, waar het geldt geleden verlies te lenigen, weder zoo krachtig openbaarde, stemt echter tot erkentelijkheid.

De toestand van land- en tuinbouw geeft in menig opzicht reden tot voldoening, al zijn de vooruitzichten voor de naaste toekomst niet geheel zonder schaduwen.

Handel en nijverheid verkeeren nog in moeilijken toestand; in niet geringe mate is daarop van invloed de economische gesteldheid buiten onze grenspalen.

Al blijven zorgen drukken, zoo kan niettemin van eenige verbetering in den algemeenen toestand des Lands worden gewaagd.

Het gevaar voor de ontwrichting van den toestand van ’s Lands geldmiddelen kan als afgewend worden beschouwd. Ingrijpende maatregelen zijn daarvoor noodig geweest. Blijft de financieele toestand zich gunstig ontwikkelen, dan zal, naast verlichting der aan de burgerij opgelegde lasten, ook verzachting van enkele der in de laatste jaren genomen maatregelen in overweging kunnen worden genomen.

Zoo voor Bestuur als Wetgeving blijft handhaving van de Christelijke grondslagen van ons volksleven richtsnoer.

Vereenvoudiging van den Staatsdienst, waar mogelijk inkrimping van Staatsbemoeiing, en betrachting van de uiterste soberheid in het beheer der publieke middelen blijven dringend geboden. Voorzieningen, die omvangrijke geldelijke offers van de schatkist vorderen, dienen dan ook vermeden te worden.

Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.

De geldelijke verhouding tusschen Rijk en gemeenten zal worden herzien.

Met volstrekte handhaving van de grondwettelijke financieele gelijkstelling op het gebied van het lager onderwijs, blijft het oog gericht zoowel op het houden van de kosten van het onderwijs binnen redelijke grenzen, als op het wegnemen van onnoodige beperkingen van de vrijheid van het onderwijs.

Een voorstel zal worden gedaan tot wijziging van de regeling van de schoolgeldheffmg.

In afwachting dat de ontwikkeling van den internationalen toestand de verwezenlijking zal toelaten van de door den Volkenbond in uitzicht gestelde algemeene beperking van bewapening, zal reeds thans het streven er op gericht zijn om, bij behoud eener weermacht, welke met den bestaanden internationalen toestand rekening houdt, geleidelijk te geraken tot verlaging van de militaire uitgaven.

Maatregelen zijn in overweging tot instelling van een Departement van Landsverdediging, waaraan de belangen van Land- en Zeemacht zullen worden toevertrouwd, voor zoover deze laatste niet naar het Departement van Koloniën moeten overgaan.

De zorg voor de groote verkeerswegen te land vordert bijzondere aandacht. Ook hieromtrent zijn voorzieningen in overweging genomen.

Op sociaal terrein blijft een omzichtig beleid noodzakelijk. Geleidelijk zal de in het verleden gevolgde lijn worden doorgetrokken. Naarmate de economische toestanden in ons land dit mogelijk maken zal de Arbeidswet 1919 verder behooren te worden doorgevoerd.

Invoering der Ziektewet, nadat deze gewijzlgd is, Ook in dezen zin, dat meer ruimte wordt gelaten aan hetgeen in de maatschappij is opgekomen, is geboden.

Wettelijke regeling van het collectieve arbeldscontract zal worden bevorderd.

Ten aanzien van de Volkshuisvesting zal de Regeering zlch als regel beperken tot de taak, zooals de Woningwet zich die heeft gedacht.

Maatregelen tot uitbreiding van werkgelegenheid zijn in overweging.

Het beheer van ’s Lands overzeesche gewesten zal worden voortgezet in een geest, welke met onze zedelijke roeping jegens die gewesten in overeenstemming is. Om in de toenemende behoeften van land en volk te kunnen voorzien, is ruime toevloeiing van kapitaal onmisbaar. Gewaakt zal worden dat de belangen der inlandsche bevolking niet door overwicht van dat kapitaal worden benadeeld.

Moge God Zijn milden zegen aan Uw arbeid schenken!

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *