Troonrede van 21 september 1920

Leden der Staten-Generaal,

Wederom valt Mij het voorrecht te beurt in Uw midden te mogen spreken van werken des vredes. Al is de oorlogsfakkel in Europa nog niet geheel gebluscht, zoo heeft God ons toch vergund voortdurend werkzaam te zijn tot herstel van het door den oorlog verbroken evenwicht. Desniettemin blijft de aanhoudende duurte van de eerste levensbehoeften, ook in hare gevolgen, zorgwekkend. Volle toewijding en groot beleid zullen alleen de oplossing kunnen brengen van de vraagstukken welke zij ons voorlegt.

Met de vreemde Mogendheden worden betrekkingen onderhouden, die over het algemeen tot voldoening aanleiding geven. Intusschen blijft de toestand in Europa onzeker. Daarbij zijn vooruitzichten welke door den Volkenbond werden geopend ten aanzien van de toekomstige Statenverhoudingen nog niet in vervulling gegaan. Onder deze omstandigheden blijf Ik bedacht op maatregelen tot sterking van de weerkracht van ons volk, gepaard met vermindering van den persoonlijken en geldelijken druk van den militairen dienst.

Ofschoon de Rijksmiddelen tot dusver boven verwachting vloeiden, zal toch versterking der inkomsten niet kunnen uitblijven. Eenerzijds mag stellig niet gerekend worden op een voortduren van de zoo belangrijke stijging der ontvangsten, anderzijds nemen de uitgaven in niet mindere mate toe, terwijl nog verschillende maatregelen in voorbereiding zijn, die ook belangrijke offers van ’s Rijks schatkist zullen vragen.

Overtuigd, dat de onderscheidene belastingen een zeer zwaren druk op Mijn Volk leggen, acht Ik de uiterste spaarzaamheid geboden. In het vertrouwen, dat ook de plaatselijke overheid zich doordrongen zal betoonen van dezen eisch, wordt eene verhooging van de algemeene Rijksuitkeering aan de gemeenten, bij wijze van noodmaatregel, voorbereid.

Ontwerpen tot gedeeltelijke herziening van de Grondwet zijn in dit zittingjaar te verwachten.

Een voorstel tot technische verbetering van de Kieswet zal u bereiken. Algeheele herziening van de Wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs zal worden voorgesteld.

Eene wettelijke regeling van het Middelbaar en Lager Landbouwonderwijs is in ver gevorderden staat van voorbereiding.

Ingediend zal worden een wetsontwerp in zake de huisindustrie, een ontwerp-Landbouwongevallenwet en een ontwerp tot instelling van gezondheidsdiensten.

Een wetsontwerp tot herziening van de grondslagen der gewestelijke en plaatselijke bestuursinrichting in Nederlandsch-Indië is daar te lande in behandeling en zal U in den loop van dit zittingjaar ter overweging worden aangeboden. Mede zullen U voorstellen bereiken tot versterking der middelen van Nederlandsch-Indië en tot ontginning van de aardoliebronnen van Djambi.

Met de bede, dat Gods zegen op Uw arbeid moge rusten, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *