Troonrede van 16 september 1872

Mijne Heeren!

In Uw midden gekomen om Uwe gewone vergadering te openen, waardeer Ik dankbaar het voorrecht U op het vele goede te mogen wijzen, dat ons Vaderland ten deel valt.

Vriendschappelijke verstandhouding kenmerkt Onze betrekkingen met alle mogendheden.

Wij verheugen Ons in een gezegenden oogst.

De veestapel bleef van groote rampen bevrijd. De maatregelen tot bestrijding der besmettelijke veeziekten genomen, schijnen doel te treffen. De zeevisscherij bloeit.

Vrije ontwikkeling van handel en nijverheid te bevorderen, blijft Mijn streven.

‘s Lands geldmiddelen bevinden zich in niet ongunstigen toestand. De opbrengst der belastingen nam ook weder in den loop van ditjaar aanmerkelijk toe. Uit de aan Uwe overweging eerlang te onderwerpen Staatsbegrooting voor het volgende jaar zal U blijken, dat de geraamde uitgaven, behalve die voor den verderen aanleg der Staatsspoorwegen, zonder buitengewone middelen kunnen worden bestreden.

De Zee- en de Landmagt kwijten zich bij voortduring op loffelijke wijze van hare verplichtingen. In de Overzeesche bezittingen hebben zij Ons gezag met eere gehandhaafd.

Zal echter het leger in staat wezen in tijden van gevaar zijne moeilijke taak waardig te vervullen, dan is het noodig, dat zijne samenstelling en gehalte worden verbeterd. Voor dat doel zal in de eerste plaats Uwe medewerking tot wijziging der wet op de nationale militie worden ingeroepen.

In afwachting dat het stelsel van ’s lands verdediging door vestingwerken Uwe goedkeuring verwerve, kan de uitvoering van die werken, omtrent welker noodzakelijkheid geen verschil van gevoelen bestaat, met kracht worden voortgezet.

Daartoe worden bij de begrooting middelen aangevraagd. De verandering der rechterlijke inrichting blijft aan Uwe overweging aanbevolen. Mag het gelukken dit gewichtig onderwerp tot beslissing te brengen, dan zal de hinderpaal, die zóó lang elke omvangrijke hervorming van ons rechtswezen heeft in den weg gestaan, zijn opgeruimd. Intusschen zullen enkele voordrachten, bestemd om op bepaalde punten verbeteringen in onze wetboeken aan te brengen, U worden aangeboden. Tot uitbreiding van het kiesrecht daar, waar het binnen te enge grenzen is beperkt, kan eerstdaags eene wetsvoordracht worden te gemoet gezien. Een nieuw ontwerp tot regeling van het hooger onderwijs wordt voorbereid.

In weerwil van plaatselijke rampen, veroorzaakt door aardbevingen en overstroomingen, was de algemeene toestand in Oost-Indië bevredigend. In meer dan één opzicht waren de uitkomsten van landbouw, handel en nijverheid, zoowel voor de inlanders als voor de Europesche ondernemers gunstig.

Ter verdere ontwikkeling van die bronnen van welvaart is verbetering der middelen van gemeenschap eene dringende behoefte. Voorstellen zullen U worden gedaan om ondernemingen, welke in die behoefte voorzien kunnen, van Staatswege te steunen.

Aan de West-Indische bezittingen zal Onze belangstellende zorg worden betoond, door krachtiger hulp bij hare pogingen om aan de moeielijke omstandigheden, die zij te gemoet gaan, het hoofd te bieden. Vele en gewichtig zijn de belangen, die van de Wetgevende Macht voorziening of nieuwe regeling wachten. Moge het gemeen overleg tusschen Regeering en Vertegenwoordiging tot eene afdoening leiden, die, onder Hooger Zegen, het welzijn des Vaderlands bevorderlijk zij.

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *