Troonrede van 15 september 1873

Mijne Heeren!

Ik verheug Mij, ook nu weder, bij de opening Uwer gewone zitting, het geluk te hebben, gunstige mededeelingen te kunnen doen aangaande den toestand des Lands.

Bij het bezoek, in het voorjaar door Mij gebragt aan de noordelijke gewesten des Rijks, ontmoette Ik allerwege blijken van welvaart en bloei.

De havenwerken van Vlissingen, onlangs in Mijne tegenwoordigheld geopend, hebben een nieuwen weg voor den handel gebaand, die nieuwe welvaart belooft.

lk stel er prijs op in Uw midden met erkentelijkheid te betuigen, dat Ik in het Noorden en in het Zuiden door de geheele bevolking met de levendigste en ondubbelzinnlgste bewijzen van liefde en verknochtheid ben begroet.

De verwikkelingen, voor ons in den Indischen Archipel ontstaan, deden Mij te meer de bewijzen van belangstelling en vriendschap waarderen, welke Ik voortdurend van alle vreemde Mogendheden heb mogen ontvangen. Zee- en Landmagt voldoen steeds op loffelijke wijze aan hare roeping. Het openbaar en. bijzonder onderwijs blijft Mijne levendige belangstefling wekken.

Op de wereldtentoonstelling te Weenen, in then grooten wedstrijd der volken, heeft Nederland zijn naam in Nijverheid en Kunst met eere gehandhaafd.

De berigten omtrent de beteugeling der ziekte, die sedert jaren den veestapel teistert, luiden gunstig.

Niettegenstaande de stijgende behoeften van de gewone dienst en de buitengewone uitgaven, zoo hier te lande als in Indie, is de gesteldheid van s Lands geldmiddelen gunstig te noemen.

Na de tijdelijke staking van de krijgsverrigtingen te lande tegen Atchin worden de kusten van dat Rijk met goed gevolg door de zee-magt geblokkeerd. De noodige voorzieningen zijn en worden genomen, ten einde den strijd te lande met kracht te kunnen hervatten.

Binnen den kring van onze Oost-Indische bezittingen is, met uitzondering van enkele onlusten van plaatselijken aard, de rust onverstoord gebleven.

Over het algemeen was ontwikkeling van handel en scheepvaart merkbaar uit de ruime opbrengst van de in- en uitvoerregten. De belangen der nijverheid zijn bevorderd door nieuwe bepalingen omtrent de mijnontginningen. In sommige streken, waar gebrek aan voedingsmiddelen bestond of dreigde te ontstaan, is door de Regering en particulieren krachtige hulp aan de bevolking verleend. De vooruitzigten omtrent den oogst van voedingsmiddelen zijn thans geruststellend.

De toestand der West-Indische kolonien is bevredigend. Suriname heeft het hoofd geboden aan de moeijelijke omstandigheden, die in dit jaar werden verwacht.

Terwijl het tractaat met Groot-Britannië betreffende de immigratie gunstige uitkomsten gaf, bleef ook bij de vroegere slaven, na de opheffmg van het staatstoezigt, gezindheid tot arbeid bestaan.

Curaçao mag zich door uitbreiding van handel en scheepvaart in toenemende welvaart verblijden.

Met den wensch, dat Uwe beraadslagingen onder Hoogeren zegen mogen strekken tot heil van het dierbaar Vaderland, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *