Troonrede van 18 september 1871

Mijne Heeren!

Ik reken Mij gelukkig, bij de opening dezer zitting gunstige mededeelingen omtrent de aangelegenheden van het Vaderland te kunnen doen.

Gelijk Ik ten vorigen jare de welwdlende medewerking der oorlogvoerende Staten tot handhaving onzer onzijdigheid ondervond, bleef ook sedert dien tijd de betrekking met alle Mogendheden op den meest gewenschten voet.

Met erkentelijkheid ontwaarde Ik de hartelijke deelneming van een naburig land in de plegtige hulde, die wij onlangs aan de nagedachtenis van roemrijk gevallen krijgslieden hebben gebragt.,

De wijze waarop Zee- en Landmagt, zoo in het moederland als in de Overzeesche bezittingen, zich van hare taak kwijt, geeft bij voortduring reden tot tevredenheid.

Op grond van gebleken behoefte zal, in verband met eene voor te dragen regeling van het vestingstelsel en wijziging der militiewet, de organisatie onzer strijdkrachten verandering moeten ondergaan.

Onze instellingen van onderwijs beantwoorden over het algemeen aan het doel. Intusschen behoeven sommige takken aanvulling of nieuwe regeling, die voorbereid wordt.

De verwachtingen van den oogst zijn voor een groot deel niet ongunstig.

De visscherij neemt in bloei toe.

Handel en nijverheid, die den druk des oorlogs beter, dan voorzien werd, doorstonden, gaan met den vrede een tijdperk van nieuwe ontwikkeling in. Voor werken van algemeen nut wordt zoo van Rijkswege, als door provincien, gemeenten, waterschappen en bijzondere vereenigingen, met ijver gezorgd.

De overbrugging van het Hollandsch Diep, nog in dit jaar te volbrengen, zal na eenige maanden door aansluiting van Vlissingen aan het spoorwegnet gevolgd kunnen worden.

De diensten, van de ambtenaren van den Waterstaat gevorderd, nemen van jaar tot jaar toe. Het is Mij een genoegen, van dat corps met voldoening te gewagen.

Het ontwerp eener nieuwe regterlijke inrigting zal U weldra bereiken. Ook andere voorstellen, het regtswezen betreffende, zullen U binnen kort worden aangeboden.

Wetsvoordragten tot verbetering der Staatsinkomsten, tot hervorrning van het belastingstelsel, tot betere regeling van de pensioenen van burgerlijke ambtenaren, zijn in gereedheid.

De toestand onzer Overzeesche bezittingen is over het algemeen bevredigend.

De rust bleef nagenoeg ongestoord.

Een ruime oogst der voedingsmiddelen belooft vergoeding voor andere minder gunstige uitzigten van den kolonialen landbouw.

In den handel zijn sporen van verbetering merkbaar.

De regtstreeksche verbinding met het moederland, door stoomvaart, is met goed gevolg tot stand gebragt.

Intusschen blijven gewigtige belangen voorziening vorderen.

Veelomvattende onderwerpen worden alzoo aan Uwe beraadslaging voorgelegd. Blijve de bevordering der ware belangen van ons dierbaar Vaderland aller doel, en moge daartoe Gods onmisbare zegen op Uwe overleggingen rusten.

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *