Troonrede van 18 september 1906

Mijne Heeren,

Het is Mij aangenaam Uwe zitting wederom in persoon te openen. De toestand van het land en de koloniën is in menig opzicht zeer bevredigend.

De betrekkingen van Nederland met de buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.

De hevige watervloeden op 12 Maart jl. hebben in de provinciën Zeeland en Friesland veel schade veroorzaakt. De hulpvaardigheid van Mijn volk verloochende zich ook ditmaal niet.

De uitkomsten van den landbouw mogen voldoende, die der veehouderij zelfs gunstig genoemd worden. Die van den tuinbouw zijn voor somrnige gewassen naar wensch, voor andere hier en daar minder voordeelig.

De ontwikkeling van handel en nijverheid geeft over het algemeen reden tot tevredenheid. De scheepvaartbeweging in de Nederlandsche havens blijft krachtig toenemen. In de uitkomsten van het scheepvaartbedrijf valt eenige verbetering waar te nemen.

De regeling van den toestand in de zelfbesturende landschappen op Celebes stelt nog hooge eischen aan het beleid en de volharding van de burgerlijke en militaire overheid in dat gewest. De weigering der bestuurders van Badoeng en Tabanan om aan de hun gestelde gematigde eischen te Voldoen, heeft een gewapend optreden tegen deze landschappen onvermijdelijk gemaakt.

Land- en zeemacht in moederland en koloniën gaan voort zich met toewijding te kwijten van hare taak; ijver en plichtsbetrachting der burgerlijke landsdienaren blijven te roemen.

De ten vorigen jare op het gebied van het rechtswezen aangekondigde wetsvoorstellen zijn in bewerking. Met name kan van de ontwerpen tot wijziging en aanvulling van het algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht en tot herziening van de wetgeving betreffende de naamlooze vennootschappen de indiening eerlang worden te gemoet gezien.

Wijders zullen U voorstellen worden aangeboden tot wijziging der wet op het recht van vereeniging en vergadering; tot het brengen van de noodige veranderingen m verschillende wetboeken in verband met de invoering der aanhangige nadere regeling van het bewijs in burgerlijke zaken, en tot snellere afdoening en vereenvoudigde berechting der strafzaken, waarvan de kantonrechter kennis neemt.

In de Woningwet zijn eeruge wijzigingen wenschelijk gebleken, tot het aanbrengen waarvan U een voorstel zal worden gedaan.

Eene wettelijke regeling ten aanzien der banken van leening is in voorbereiding.

Van de voorstellen tot duurzame versterking der opbrengst van ’s Rijks middelen zijn ter indiening gereed die ter samensmelting van de vermogens- en de bedrijfsbelasting tot ééne heffing onder den naam van inkomstenbelasting, ter verhooging van het zegelrecht op effecten en tot het treffen van den inbreng in naamlooze vennootschappen met een evenredig registratierecht. De overige ontwerpen, waaronder tot wijziging der wet op het recht van successie en van overgang bij overlijden, tot heffing van een debictrecht op tabak en tot technische herziening van het tarief van invoerrechten zullen volgen. Voorts bereiken U wetsontwerpen tot verlaging van den accijns op de suiker en tot verhooging van dien op het gedistilleerd.

In den loop van dit zittingjaar zullen aan Uw oordeel worden onderworpen ontwerpen tot nadere wijziging der Militiewet, tot aanvulling en wijziging van eenige bepalingen der Landweerwet en tot instelling van een fonds ter spoedige afwerking van de Stelling van Amsterdam.

Het groote nationale belang van afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee besef Ik ten volle.

Ernstig wordt overwogen, of dit werk, wellicht aanvankelijk beperkt tot het maken van een enkelen polder zonder voorafgaande afsluiting, reeds in de naaste toekomst ware aan te vatten.

Ontwerpen van de toegezegde regelingen der ziekte- en ouderdomsverzekering, eerstgenoemde in verband met wijziging der Ongevallenwet, alsmede voorstellen ter uitbreiding van de ongevallenverzekering tot zeelieden op koopvaardijschepen en ter voorkoming, zooveel doenlijk, van scheepsrampen, zullen U achtereenvolgens bereiken.

Wettelijke bepalingen betreffende den arbeidsduur en den nachtarbeid van volwassen manner in bepaalde bedrijven worden voorbereid.

De voorschriften, bij of krachtens de arbeids- en veiligheidswetten vastgesteld, zullen aan herziening worden onderworpen.

De krachtige pogingen om het evenwicht tusschen de inkomsten en uitgaven van Nederlandsch-Indië te herstellen, zijn niet zonder vrucht gebleven. Niettemin zal verdere verruiming van inkomsten noodig zijn om aan klimmende behoeften, die niet onbevredigd mogen worden gelaten, het hoofd te kunnen bieden.

Het voorstel, strekkende om aan Nederlandsch-Indië op financieel gebied grootere zelfstandigheid te verleenen, zal weldra worden ingediend.

Uw hoogst gewichtige arbeid zij, onder Gods zegen, bevorderlijk aan de belangen des volks.

Ik verklaar de gewone zitting van de Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *