Troonrede van 17 september 1907

Mijne Heeren,

Ik waardeer het, ook thans Uwe zitting in persoon te kunnen openen.

Uwe Vereenigde Vergadering vindt ditmaal niet in de Grafelijke Zalen plaats, ten einde stoornis te vermijden in den loop der beraadslagingen van de Tweede Vredesconferentie.

Den gewichtigen arbeid dier Conferentie volg Ik met onverdeelde belangstelling; voor haar welslagen koester Ik de beste wenschen.

In menig opzicht stemt de algemeene toestand van het land en van de koloniën tot dankbare tevredenheid.

Ook dit jaar kan op het voortduren der meest vriendschappelijke betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden worden gewezen.

Ondanks den koelen zomer zijn de uitkomsten van den landbouw over het geheel vrij gunstig, die van den tuinbouw in de belangrijkste tuinbouwstreken beter dan in jaren het geval was. Voor de veehouderij zijn de vooruitzichten minder gunstig geworden ten gevolge van het uitbreken van het mond- en klauwzeer onder het rundvee.

De meeste takken van nijverheid en handel doorleefden een tijdvak van groote bedrijvigheid. De scheepvaartbeweging in de Nederlandsche havens blijft toenemen. Met uitzondering der algemeene vrachtvaart, geeft het scheepvaartbedrijf bevredigende uitkomsten.

De organisatie van het inlandsche kredietwezen begint op Java hare gunstige uitwerking op het oeconomisch weerstandsvermogen der bevolking te doen gevoelen.

Zee- en landmacht, zoowel in het moederland als in de koloniën, vervullen hare taak met ijver en toewijding. Omtrent de burgerlijke ambtenaren kan in denzelfden zin worden getuigd.

Voorstellen tot het brengen van veranderingen in het IIIe en in het IVde Hoofdstuk van de Grondwet zullen U eerlang bereiken. De voorgenomen herziening van ons zeerecht is zoover gevorderd, dat een wetsontwerp tot wijziging van het grootste deel van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel en van daarmede samenhangende bepalingen in andere wetboeken weldra mag worden te gemoet gezien. Ook zal U spoedig worden aangeboden een voorstel, houdende veranderingen in het burgerrechtelijk deel der Kinderwetten, alsmede eene voordracht tot wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie, welke de gelegenheid zal openen enkele der, in verband met de ontworpen admimstratieve rechtspraak aanhangige, voorstellen zonder verwijl af te doen. Ten behoeve der instelling van een Rijksontsmettingsdienst zal Uwe medewerking worden ingeroepen.

Voorstellen zullen U bereiken tot betere voorziening in de eischen der kustverdediging.

Ontwerpen tot nadere wijziging der Militiewet en tot aanvulling en wijziging van eenige bepalingen der Landweerwet zijn in voorbereiding. Eene voordracht betreffende den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer zal weldra aan Uw oordeel worden onderworpen.

Voorstellen tot uitvoering van werken ter opheffing van de bezwaren, die de scheepvaart op de Waal bij lage waterstanden ondervindt, zijn in overweging.

De toegezegde wetsontwerpen betreffende de arbeidersverzekering en ter voorkoming van scheepsrampen zullen U spoedig worden aangeboden; de verder op het gebied der sociale wetgeving aangekondlgde ontwerpen zijn in gevorderden staat van voorbereiding.

Eene wijziging der Hinderwet is ontworpen, strekkende onder meer om die wet beter dienstbaar te maken aan de bestrijding van waterverontreiniging en om het toezicht op hare uitvoering te verbeteren.

Ontwerpen tot invoering eener algemeene keuring van vleesch en tot het brengen van eenige wijzigingen in de wet op het veeartsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie zullen U bereiken.

Met ernst wordt er naar gestreefd, de versterking van het Nederlandsch gezag in verschillende deelen van den Oost-Indischen Archipel ten bate van de bevolking dier streken te doen komen.

Wetsontwerpen zijn in voorbereiding, strekkende om de bepalingen betreffende de kustvaart in Nederlandsch-Indië te verruimen, en tot vaststelling der kenmerken van het Nederlandsch onderdaanschap van hen, die ult Nederlandsch-Indië herkomstig zijn.

Binnenkort zullen U voorstellen bereiken tot regeling van de wijze van beheer en verantwoording van de geldmiddelen der koloniën Suriname en Curaçao.

Moge Uw gewichtige arbeid, onder Gods zegen, strekken ten nutte des volks.

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *