Openingsrede van 15 september 1908

Mijne Heeren!

De Koningin, tot Haar leedwezen verhinderd in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze Zitting der Staten-Generaal te openen.

In de vriendschappelijke verhouding tot de Regeering der Republiek Venezuela is eene storing gekomen, naar welker vreedzame opheffing door Harer Majesteits Regeering wordt gestreefd.Onze betrekkingen met de overige buitenlandsche Mogendheden zijn bij voortduring van den meest vriendschappelijken aard.

Veel is er in moederland en koloniën, dat tot erkentelijkheid stemt. Nochtans zijn er ook eenige minder gunstige verschijnselen waar te nemen.

Met dankbaarheid mag worden vermeld, dat de toestand van landbouw, tuinbouw en veeteelt over het algemeen bevredigend is. Het gevaar, dat door het optreden van het mond- en klauwzeer den veestapel bedreigde, is thans geweken.

Minder voldoening geeft, mede ten gevolge van de moeilijkheden op de geldmarkt, de toestand van handel en nijverheid. Het scheepvaartverkeer over enkele Nederlandsche havens is in dit jaar geringer dan in 1907. Dientengevolge geeft het scheepvaartbedrijf, in het bijzonder de algemeene vrachtvaart, onbevredigende uitkomsten. In meer dan ééne gemeente trof, door deze oorzaken, werkloosheid een deel der arbeidende bevolking.

De belastinginvoering in het Gouvernement Sumatra’s Westkust heeft in dat gewest ongeregeldheden doen ontstaan, die de Regeering diep betreurt, ook met het oog op de gevallen slachtoffers.

De kolonie Curacao ondervindt schade door de verstoring van het verkeer met Venezuela.

Lof verdient de wijze waarop zoo hier te lande als in de koloniën burgerlijke en militaire landsdienaren zich van hun plicht kwijten.

De toestand van ’s lands financiën eischte zooveel mogelijk beperking bij de voorstellen tot uitgaven en vordert, afgezien nog van hetgeen later zal noodig zijn voor de uitvoering van sociale hervormingen, duurzame versterking der middelen tot behoud van het financieel evenwicht.

Daartoe zullen U wetsontwerpen worden aangeboden tot herziening en verhooging van het recht van successie en tot invoering van eene algemeene inkomstenbelasting met eene kapitaalbelasting als aanvulling, ter vervanging der Vermogens- en Bedrijfsbelasting.

Ten einde te voorzien in het tekort voor het volgend dienstjaar zullen U voorstellen bereiken tot heffing van een matig aantal opcenten op de Vermogens- en Bedrijfsbelasting en tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd, waarvan de opbrengst in de toekomst zal kunnen strekken tot acquivalent van eene verlaging van den accijns op de suiker.

Verschillende wetsontwerpen, behalve de reeds te voren toegezegde, zullen U eerlang bereiken, waaronder: tot herziening van de wetgeving betreffende de naamlooze vennootschappen, – tot wijziging van het zeerecht, – tot herziening van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de verplichting tot vergoeding van schade door onrechtmatige daad ontstaan, – tot regeling van de aansprakelijkheid voor de schade door automobielen veroorzaakt, – tot gedeeltelijke herziening van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht, – tot regeling van de banken van leening, – tot het vaststellen van bepalingen omtrent de toekenning van pensioen aan de weduwen en weezen van militairen beneden den rang van officier, behoorende tot de zee- en landmacht, – tot wijziging van de wet op het militair onderwijs, – tot herziening der wet tot regeling van het veeartsenijkundig Staatstoezicht en op de veeartsenijkundige politie, – tot beperking van den Zondags- en den nachtarbeid in het broodbakkersbedrijf – alsmede eenige voorstellen van bijzonder dringenden aard ter herziening der Ongevallenwet.

Plannen tot verbetering van de Maas tusschen St. Anddes en Hedikhuizen, zoomede van den Gelderschen Ijssel, zijn in overweging. Voortgegaan wordt met het bevorderen van de totstandkoming van spoorweglijnen, welke aan de locale verkeersbehoeften voldoen. Van de bestuursbemoeiingen met het financieel beheer in de zelfbesturende landschappen van den Oostindischen Archipel mogen voor de welvaart dier landschappen goede vruchten worden verwacht.

Het bezoek van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië aan Atjeh heeft tot een helder inzicht in den gang van zaken aldaar geleid en duidelijk den weg tot bevrediging van dat gewest aangewezen.

Gewichtige aangelegenheden zullen ook dit jaar Uwe aandacht en toewijding vragen.

Moge God Zijn zegen op Uwen arbeid doen rusten.

In naam der Koningin, verklaren wij de Zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *