Troonrede van 16 september 1902

Mijne Heeren!

Uit ernstige krankheid genadig hersteld en door de liefde Mij betoond te inniger aan Mijn volk verbonden, ben Ik in Uw midden verschenen, om ook nu in persoon de nieuwe zitting der Staten-Generaal te openen.

De betrekkingen van Nederland met de andere Mogendheden bleven wat zij waren, en behielden ook dit jaar haar zeer vriendschappelijk karakter.

De terugslag van eene elders uitgebroken crisis was voor het scheepvaartverkeer nadeelig. Overigens bleef de toestand van Handel en Nijverheid bevredigend en gaf de Landbouw geen ongunstige uitkomst. Op het gebied van den Arbeid is wat bemoedigt, maar ook wat blijft roepen om verbetering.

Wanoogst in eenige residentiun op Java maakte krachtig hulpbetoon van Gouvernementswege noodzakelijk.

Zoo hier te lande, als in de koloniën en overzeesche bezittingen kweten Zee- en Landmacht zich met toewijding van hare roeping en gaf het korps van burgerlijke ambtenaren Mij alleszins reden tot tevredenheid.

In het nieuwe zittingjaar zal eene reeks van wetsontwerpen bij de Staten-Generaal worden ingediend.

Zoo zal Uwe medewerking worden ingeroepen tot gedeeltelijke wijziging van de Provinciale en de Gemeentewet, tot meerdere vrijmaking van het hooger en middelbaar onderwijs, tot inperking van den vaccinedwang, tot meerdere ontwikkeling van het hooger en middelbaar vakonderwijs, tot regeling van de pensionneering der bijzondere onderwijzers en van de weduwen van alle onderwijzers, alsmede tot vervanging van de Arbeidswet.

Voor de betere ineenschakeling van de verschillende deelen van het Onderwijs, en de wijzigingen die te dien einde in de onderwijswetten zullen zijn aan te brengen, is het Mijn voornemen eene Staatscommissie te benoemen. Ter bekrachtiging van de onlangs alhier gesloten overeenkomsten betreffende onderwerpen van internationaal privaatrecht zullen U ontwerpen worden voorgelegd.

De indiening van wetsontwerpen betreffende het houden van loterijen, het arbeidscontract, het bewijs in burgerlijke zaken en het notarisambt, alsmede tot herziening van enkele punten in de militaire strafrechtspleging kan dit jaar worden verwacht.

Tot afschaffmg van de Staatsloterij zal een wetsontwerp bij U inkomen. Voor de gedeeltelijke herziening van de wetten op de Personeele en de Vermogensbelasting en voor nadere regeling van het suikervraagstuk en de Bankquaestie zal Uwe medewerking worden ingeroepen.

Wetsvoordrachten tot regeling van de landbouwvertegenwoordiging, van het telegraaf- en telephoonwezen, van het rivierrecht, van bevloeiingen, alsmede van opsporing van delfstoffen door den Staat, zullen U nog in dit zittingjaar bereiken.

Zoodra door het Koloniaal Bestuur van Suriname de noodige stappen

zullen zijn gedaan, om den spoorwegaanleg naar het Lawa-gebied en het nader onderzoek van dat gebied van Bestuurswege ter hand te nemen, zal Ik U voorstellen om dit werk, dat Ik noodzakelijk acht, van Rijkswege te bevorderen.

Veel zal in dit zittingjaar van Uwe inspanning gevorderd worden. Ik reken daarbij op Uwe toewijding aan de zaak van het Vaderland, en bid U toe dat God de Heere Uwen arbeid met Zijnen zegen krone. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *