Troonrede van 21 september 1863

Mijne Heeren!

De voldoening waarmede Ik Mij in Uw midden bevinde, is gepaard met dankbaarheid voor het vele goede, dat aan ons land in het vorig jaar weder mogt te beurt vallen.

De vriendschappelijke betrekkingen met de andere Mogendheden bleven ongestoord. De goede verstandhouding met Belgie werd door de onlangs gesloten tractaten op breeden, hechten grondslag gevestigd.

Zee- en Landmagt beantwoorden, zoo in het Moederland als in de Overzeesche bezittingen, loffelijk aan hare roeping. De weerbaarheid des lands moet worden verhoogd door de nieuwe regeling der Schutterijen, waarvan het ontwerp U zal worden voorgelegd.

De aanleg van Spoorwegen op Java zal nieuw leven en vertier, ook onder de inlandsche bevolking, verspreiden.

De negerbevolking in onze West-Indische bezittingen heeft aanvankelijk blijk gegeven, hare vrijverklaring op prijs te stellen.

Onder de wets-ontwerpen, welke onze Kolonien betreffen en aan Uwe beraadslaging zullen onderworpen worden, behooren die tot regeling van het beheer en de verantwoording der Indische geldmiddelen en die tot vaststelling der reglementen op het beleid der regering in West-Indië.

Bij de toenemende bevolking des Rijks vordert artikel 77 der Grondwet, dat het getal leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worde vermeerderd.

Oprigting van instellingen van Middelbaar Onderwijs, in overeenstemming met de wet, wordt ijverig voorbereid.

Ter voorziening in de opleiding van hen, die zich voor Indie bestemmen, moogt Gij eene voordragt verwachten.

De ontwerpen tot regeling van het Geneeskundig Staatstoezigt zullen U weder worden voorgelegd.

De Landbouw schijnt zich in het algemeen over eene ruime opbrengst te mogen verheugen. Ook waren de uitkomsten der zee-, rivier- en kustvisscherijen in menig opzigt bevredigend.

De vooruitgang onzer Nijverheid is blijkbaar.

Het gebied der werken van algemeen nut, van Rijkswege of door provincien, gemeenten en andere besturen of vereenigingen ondernomen, breidt zich steeds uit.

Het plan der Staatsspoorwegwerken voor het volgende jaar zal U worden onderworpen. Binnen kort kan, krachtens de regeling der exploitatie, in de vorige zitting tot stand gebragt, de dienst gedeeltelijk worden geopend. Voor den bouw van lijnen, welke het net zullen aanvullen, zijn concession verleend of in overleg.

Van de wetten, welke strekken moeten om de wet op de Regterlijke Inrigting in werking te kunnen brengen, zullen U de ontwerpen ter vervanging van het tegenwoordig Wetboek van Strafvordering, spoedig worden aangeboden. Het ontwerp van een nieuw Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering nadert zijne voltooijing.

De toestand van ’s Rijks geldmiddelen blijft gunstig. Hoewel tot krachtige voortzetting van den aanleg der Staatsspoorwegen grootere sommen dan de gewone worden gevorderd, kan daarin worden voorzien, zonder tot buitengewone maatregelen de toevlugt te nemen, en zonder het amortiseren van schuld te staken.

Onderscheidene wets-ontwerpen betrekking hebbende tot het plan eener geleidelijke herziening van ons belastingwezen, zullen U worden voorgesteld.

Moge de vervulling der taak, welke U, Mijne Heeren, in dit zittingsjaar wacht, onder Gods zegen, tot heil van het Vaderland strekken!

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *