Troonrede van 15 september 1862

Mijne Heeren!

Met voldoening vinde Ik Mij wederom te midden van de Vertegenwoordigers van Mijn Volk, en tot gewenschte mededeelingen over ons Vaderland in staat.

Mijne betrekking met andere Mogendheden is voortdurend die van vriendschappelijke verstandhouding. Zee- en Landmagt kwijten zich loffelijk van hare taak.

In het bijzonder komt deze lof aan de Zee- en Landmagt in Neêrlandsch Indië toe, die, vaak onder zware beproeving, bij het bedwingen van het Rijk van Banjermassin haren roem op nieuw hebben gehandhaafd. Indië heeft aanspraak op onze hartelijke zorg; Ik reken op Uwe ijverige medewerking tot verbetering zoowel van onderscheidene instellingen en wetten, als tot ontwikkeling der middelen van gemeenschap; en vooral ook om het beheer en de verantwoording der Koloniale geldmiddelen behoorlijk te regelen.

De voorzieningen, welke in een ander deel onzer Overzeesche bezittingen de afschaffmg der slavernij eischt, zijn of worden genomen.

Gij moogt een ontwerp der reglementen op het beleid der regering in de West-Indische Kolonien te gemoet zien.

Bij deze en zóóvele andere gewigtige werkzaamheden zal de voorlichting van den onlangs nieuw ingestelden Raad van State aan Mijn bestuur grootelijks te stade komen.

Het Volksonderwijs gaat vooruit; hetgeen ter vorming van onderwijzers thans gedaan wordt moet daarop krachtigen invloed uitoefenen.

Na de regeling van het Middelbaar onderwijs zal de opleiding van hen die zich voor Indië bestemmen, en voorts het Hooger onderwijs ons gemeen overleg vorderen.

Landbouw en Zeevisscherijen gaven aanvankelijk goede uitkomsten.

De oogst belooft meer dan middelmatig te zullen zijn.

Gezicht op Den Haag langs de Trekvliet
Gezicht op Den Haag langs de Trekvliet; van windenergie naar stoom….vooruitgang in industrie

Op de algemeene tentoonstelling van nijverheid en kunst te Londen bekleedt Nederland eene waardige plaats. Zij getuigt van vooruitgang in vele takken onzer industrie.

Onder de publieke werken, welke de nationale welvaart moeten verhoogen, blijft de aanleg der ijzeren staatsbanen en van betere waterwegen naar Zee onafgebroken Mijne aandacht trekken. Wat de eerste betreft, zullen enkele stukken in het aanstaande jaar denkelijk voor de dienst geopend, en zal U eene voordragt tot regeling der exploitatie onderworpen worden.

Hetgeen aan het in werking komen der wet op de regterlijke inrigting dient vooraf te gaan, wordt voorbereid, met al den spoed dien de omvang en het gewigt van den arbeid gedoogen.

De toestand van ’s Rijks geldmiddelen is bij voortduring gunstig. Zij laten toe, dat, ondanks de uitgaven voor de spoorwegen en de emancipatie der slaven, schulddelging voortgezet en aan de groote waterwegen naar Zee begonnen worden.

Het plan eener geleidelijke herziening van ons belastingstelsel, waarbij de belangen der gemeenten in het oog zijn gehouden, zal U worden medegedeeld. Eenige van de daartoe vereischte wets-ontwerpen zijn gereed; aan andere wordt voortgewerkt.

Gij wordt, Mijne Heeren! tot gewigtige beraadslagingen geroepen, die het gemeen overleg, onder Gods zegen, tot afdoende en heilzame besluiten brengen.

Ik verklaar de gewone Vergadering der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *