Troonrede van 19 september 1864

Mijne Heeren!

Met dankbaarheid jegens de Voorzienigheid kan Ik bij de opening dezer zitting den toestand des vaderlands in het algemeen gunstig noemen. De betrekkingen met de andere Mogendheden bleven op den meest gewenschten voet.

De Zee- en Landmagt, zoo in het moederland als in de overzeesche bezittingen, geven voortdurend redenen van tevredenheid. Hoewel de toestand van Oost-Indie in vele opzigten bevredigend is, heeft echter tot Mijn groot leedwezen eene hevige ziekte Java geteisterd. Het ophouden daarvan spoedig te vernemen, is Mijn levendige wensch. De gevolgen van de vrijverklaring der slaven in onze West-Indische kolonien zijn, met het oog op hetgeen elders na gelijken maatregel plaats had, aanvankelijk niet ongunstig.

Aan Uwe overwegingen zullen de reglementen op het beleid der regering in de kolonien Suriname en Curacao weder worden onderworpen. Tot vaststelling der tarieven van in-, uit- en doorvoer -in Nederlandsch-Indië en tot regeling van onderscheiden onderwerpen, welke met landbouwen nijverheidsondernemingen daar te lande in verband staan, zal Ik Uwe medewerking inroepen.

Op het gebied der openbare werken wordt voortdurend groote ontwikkeling waargenomen; in verband daarmede breiden zich de diensten uit, die het corps van den Waterstaat te bewijzen heeft en met ijver volbrengt; eene hervorming van dezen gewigtigen tak van bestuur is overeenkomstig de tegenwoordige eischen voorbereid.

De aanleg der Staatsspoorwegen wordt regelmatig voortgezet. Het verkeer op die gedeelten, welke voor de dienst zijn geopend, overtreft de verwachting. Ten behoeve van de aansluiting onzer spoorwegen aan buitenlandsche lijnen zijn met de naburige Staten overeenkomsten tot stand gebragt. Aan de uitbreiding van het Nederlandsche spoorwegnet, ook nu weder door concessien voor nieuwe verbindingen bevorderd, moet verdubbelde zorg voor waterwegen en havens beantwoorden.

Met voldoening zie Ik, dat de uitvoering der wet van Middelbaar Onderwijs allerwege levendige deelneming en medewerking ontmoet.

De oogst heeft, over het algemeen, hoewel niet rijk, betere uitkomsten opgeleverd dan men vermoed had. Die van de zee-, rivier- en kustvisscherijen waren voordeelig, hoewel zware stormen smartelijke offers hebben geëischt.

Onze Nijverheid blijft krachtig vooruitgaan.

Ofschoon de oorlogstoestand, waarin enkele landen verkeerden, uit den aard der zaak, ongunstig op den Handel moest terugwerken, is het echter een verblijdend verschijnsel, dat de aanbouw van zeeschepen toeneemt.

De ontwerpen van wet tot regeling van het geneeskundig Staatstoezigt, van de schutterijen en van de inkwartieringen zullen U op nieuw worden voorgelegd.

Ook de ontwerpen ter vervanging van het bestaande Wetboek van Strafvordering zullen U weder worden aangeboden.

De toestand onzer geldmiddelen laat toe, dat in de behoeften van de dienst voorzien en met schulddelging voortgegaan kan worden.

De ontwerpen van wet, welke in verband staan met eene geheele afschaffing der plaatselijke accijnsen, en andere van financielen aard kunnen door U worden te gemoet gezien.

De regeling van ’s Rijks algemeene comptabiliteit zal mede in deze zitting bij U in overweging worden gebragt.

Moge, Mijne Heeren, de volvoering der gewigtige taak, tot welke dit zittingjaar ons roept, onder den Goddelijken zegen, ten meesten nutte des Vaderlands strekken!

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *