Troonrede van 18 september 1865

Mijne Heeren!

Aangenaam is het Mij, U te kunnen mededeelen, dat onze betrekkingen met andere Mogendheden steeds van zeer vriendschappelijken aard zijn.

Aan de belangen van het verkeer, den handel en de scheepvaart met het buitenland wijdt Mijne Regering steeds hare zorgen.

Zee- en Landmagt beantwoorden, zoo hier te lande als in de Overzeesche bezittingen, loffelijk aan hare roeping.

De door de Zeemagt in vereeniging met die van andere Mogendheden roemrijk volbragte expeditie in Japan tegen den Vorst van Nagato heeft veel bijgedragen om de betrekkingen met dat land op een beteren voet te brengen.

De toestand onzer Overzeesche bezittingen is over het algemeen gunstig. Ik betreur dat Midden-Java door aardbevingen werd geteisterd.

De nieuwe reglementen op het beleid der regering moeten ter bevordering van den bloei en de welvaart van Suriname en Curaçao strekken.

In dit zittingjaar zullen U ter overweging worden aangeboden wets-ontwerpen tot regeling zoo der drukpers in Oost-Indie als van onderscheiden onderwerpen, met landbouw- en rijverheidsondernemingen in die gewesten in verband.

Het is een verblijdend verschijnsel, dat niet alleen van Rijkswege, maar te gelijk door provincien, gemeenten, waterschappen en bijzondere vereenigingen met grooten ijver voor werken van algemeen nut wordt gezorgd; die, welke aan de hoofdstad een nieuwen, beteren weg naar zee moeten openen, zijn in gang; het corps van den waterstaat kwijt zich bij voortduring loffelijk van zijne taak.

De aanleg der Staatsspoorwegen ondervindt geen vertraging. Nieuwe baanvakken werden in den loop van dit jaar in dienst gesteld, en binnen kort kan de opening van andere gedeelten, ook voor internationaal verkeer van regtstreeksch belang, worden te gemoet gezien. De uitkomsten der aanvankelijke exploitatie zijn over het algemeen gunstig.

Bijzondere ondernemingen dragen tot uitbreiding onzer spoorverbindingen krachtig bij. De opening eener internationale lijn, welke onlangs plaats had, zal weldra door die van andere lijnen, waarmede ons net nieuwe aansluiting aan vreemde banen zal erlangen, worden gevolgd.

De milde bepalingen van het telegraaphverdrag, te Parijs, ook met medewerking van Nederland, tot stand gebragt, zullen, naar Ik verwacht, tot uitbreiding van het internationaal telegraphisch verkeer in groote mate bijdragen.

De oogst is beter geweest dan de strenge winter en de buitengewoon drooge voorzomer lieten vermoeden.

Met leedwezen vernam Ik het ontstaan eener gevaarlijke ziekte onder het rundvee in eene onzer provincien. Tot stuiting van haren voortgang zijn maatregelen genomen, en zal voor andere, zoo noodig, Uwe medewerking ingeroepen worden.

De opbrengst der zee- en riviervisscherijen was over het algemeen zeer bevredigend.

Onze nijverheid blijft zich aanhoudend uitbreiden en vooruitgaan.

Aan den handel zullen de in een ander werelddeel herstelde vrede en de onlangs door Mij gesloten verdragen te stade komen.

De verschillende instellingen van onderwijs beantwoorden naar vermogen aan hare gewigtige roeping; doch bij de steeds klimmende eischen, waaraan zij te voldoen hebben, is gestadige ontwikkeling pligt. Aan het middelbaar onderwijs, meer en meer in werking getreden, wordt met ijver deel genomen.

De ontwerpen van wet tot regeling der schutterijen, der inkwartiering en andere zullen U op nieuw worden voorgelegd.

De aan het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering nog ontbrekende ontwerpen zullen spoedig de andere volgen. Eene wet tot regeline der Rijkspolitie is ontworpen, ten einde in den loop dezer zitting aan U te worden voorgedragen.

De toestand van ’s Rijks geldmiddelen is gunstig, en laat toe dat in alle eischen der dienst voorzien en met schulddelging voortgegaan worde. De afschaffing der plaatselijke accijnsen zal niet vorderen dat nieuwe lasten ten behoeve der schatkist worden opgelegd.

Mijn vurige wensch, Mijne Heeren, is dat onze overleggingen, onder Hoogeren zegen, strekken mogen ter bevordering der welvaart van het Vaderland.

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *