Troonrede van 17 september 1866

Mijne Heeren!

Ik waardeer het voorregt Mij wederom te midden der Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk te bevinden.

Heeft Mijn Huis sedert eeuwen lief en leed met dat Volk gedeeld, die banden zijn door Onze grondwettige instellingen bevestigd. Zij zullen door eendragtige zamenwerking voor hetgeen het heil des Vaderlands gebiedt meer en meer versterkt worden.

Nederland heeft de zegeningen des vredes mogen blijven genieten, terwijl een oorlog op onze grenzen was uitgebarsten, en Ik verheug Mij te kunnen betuigen dat onze betrekkingen tot de buitenlandsche Mogendheden, ook gedurende dien oorlog, steeds de blijken gedragen hebben eener gewenschte wederzijdsche goede verstandhouding.

Hoe bevredigend deze verklaring zijn moge, in dezen veel bewogen en ernstigen tijd behoort ons volksbestaan, naast God, in zich zelven zijn hechtsten steun te zoeken.

De oprigting van vrijwillige vereenigingen tot gemeenschappelijke oefening in den wapenhandel heb Ik als blijk van den nationalen geest met genoegen gezien.

Een gewijzigd ontwerp van wet op de schutterijen zal eerlang aan U ter overweging worden aangeboden, met het doel om ‘s lands weerbaarheid te versterken.

Ik verheug Mij de goede getuigenis te kunnen herhalen, welke Ik steeds in Uw midden mogt afleggen omtrent de wijze waarop zee- en landmagt, zoo wel hier te lande als in de overzeesche bezittingen, hunne moeijelijke taak vervullen.

Terwijl Ik met diep leedgevoel gewaag van de talrijke offers, welke de heerschende epidemische ziekte in ons Vaderland heeft geëischt, mag Ik de hoop voeden dat zij weldra een einde zal nemen.

Ik vlei Mij met de verwachting, dat de toepassing van krachtige maatregelen, die elders tot bestrijding der veeziekte doeltreffend werden bevonden, ook hier met gewenscht gevolg zal plaats hebben.

Met voortdurende en levendige belangstelling wordt het onderwijs, zoo openbaar als bijzonder, door Mij gadegeslagen. Een voorstel van wet tot regeling van het hooger onderwijs zal U, zoo Ik vertrouw, in den loop dezer zitting worden aangeboden.

Handel, scheepvaart en nijverheid hebben den invloed ondervonden der drukkende omstandigheden, waarin Europa gedurende de laatste maanden verkeerde.

De wijze, waarop zij die gebeurtenissen hebben doorgestaan, getuigt van hunne levenskracht en opent het vooruitzigt op de toenemende ontwikkeling dier bronnen van volkswelvaart.

De tentoonstelling in de hoofdstad bewijst den vooruitgang der nationale nijverheid in verschillende harer vakken.

De uitkomsten van den oogst, hoezeer voor enkele gewassen met onvoordeelig, waren over het algemeen in het jaargetijde, dat nu ten einde spoedt,slechts middelmatig.

Wat de visscherijen betreft, kan het jaar onder de meest voordeelige worden gerekend.

Zoowel van rijkswege als door zamenwerking van particuliere krachten werden werken van openbaar nut ijverig voortgezet of voltooid.

De toestand van’s Rijks geldmiddelen laat toe, zonder buitengewone maatregelen noch vermeerdering van lasten, in alle eischen der dienst te voorzien, de uitgaven voor onze weerbaarheid benoodigd, te bestrijden en met den aanleg der Staatsspoorwegen geregeld voort te gaan.

De stoomtrein in opkomst
De stoomtrein in opkomst

De invoering der nieuwe regterlijke inrigting wordt ijverig voorbereid.

De ontwerpen tot vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering zullen U andermaal worden voorgelegd en in den loop dezer zitting door die tot herziening van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering worden gevolgd. Ook de aanbieding van eene nadere voordragt tot afkoopbaarstelling der tienden kan spoedig worden te gemoet gezien. De toestand van Nederlandsch Indie wekt meer dan ooit Mijne bijzondere belangstelling. Een mild, regtvaardig en krachtvol bestuur, gegrond op de handhaving van Ons Hoog gezag en op de eerbiediging van de gebruiken en instellingen der Volken onder Onze heerschappij geplaatst, zal hun vertrouwen in de Nederlandsche Regering bevestigen.

Bij de zorg voor de instandhouding der Rijksinrigtingen van landbouw en nijverheid zullen aan den bijzonderen ondernemingsgeest nieuwe uitwegen worden geopend.

In West-Indie openbaart zich van lieverlede de gunstige invloed der emancipatie op de zedelijke en stoffelijke belangen der bevolking; deze blijven echter nog in hooge mate afhankelijk van den aanvoer van arbeiders.

Het nieuw ingevoerde regeringsreglement in de kolonien schijnt aanvankelijk voldoende uitkomsten te beloven.

De behandeling van meer andere voorstellen, aan Uwe overweging te onderwerpen, zal het gewigt van de werkzaamheden der wetgevende magt in dit zittingsjaar nog verhoogen.

Mogen zij, door Gods zegen bekroond, tot duurzaam heil van het Vaderland strekken.

Ik verklaar de gewone vergadering der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *