Troonrede van 16 september 1867

Mijne Heeren!

Stel Ik er prijs op in persoon Uwe Vergadering te openen, dubbel aangenaam is Mij heden het vervullen dier taak, nu Ik U gunstige mededeelingen nopens den toestand van het Vaderland kan doen. De losmaking der betrekkingen van een onzer gewesten tot Duitschland, in het vorigjaar tot stand gekomen, heeft sedert hare internationale bekrachtiging gevonden in het tractaat van Londen van den 11 Mei jl. Het onschadelijke der werken in de Oosterschelde aangelegd zal, door de ondervinding bevestigd, naar Ik Mij durf vleijen, er toe bijdragen, om onze betrekkingen tot Belgie op den voet van wedcrzijdsche vriendschap meer en meer te bestendigen.

Ik kan Mij verheugen in het behoud eener zeer goede verstandhouding met alle overige buitenlandsche Mogendheden.

Terwijl Ik met welgevallen de loffelijke wijze vermeld, waarop Zee- en Landmagt aan hare roeping beantwoorden, zal Ik Mij toch verpligt zien Uwe medewerking in te roepen om aan onze Nationale Militie eenige uitbreiding te geven.

Intusschen zal voor eene behoorlijke oefening der schutterij, voor zooveel de bestaande wet dit toelaat, worden gezorgd.

Tot beteugeling der epidemische ziekte, die zich hier en daar in ons Vaderland andermaal vertoond heeft, worden de voorzorgsmaatregelen genomen, die onder Hoogeren zegen daartoe kunnen bijdragen.

Hetgeen in denzelfden geest geschied is om de veeziekte tegen te gaan, bleef niet zonder gunstig gevolg. Sedert geruimen tijd komen slechts enkele sporadische gevallen dier ziekte voor.

Het openbaar en bijzonder Onderwijs bleef ook in het afgeloopen jaar Mijne levendige belangstelling wekken.

Het Wets-ontwerp op het Hooger Onderwijs zal binnen kort een onderwerp Uwer beraadslagingen kunnen uitmaken.

Aan Uwe overweging zal mede worden onderworpen een wets-ontwerp tot verligting van den last, dien de wet op het Zegel op de periodieke pers gelegd heeft.

Handel, Scheepvaart en Nijverheid verkeeren in een bevredigenden toestand.

Nieuwe wettelijke verorderingen op den ijk van Maten en Gewigten en op de Banken van Leening zullen U ter bekrachtiging worden toegezonden. De oogst was over het algemeen voordeelig. Minder ruim waren de opbrengsten der zeevisscherij.

Met het werk der Staatsspoorwegen wordt geregeld en met ijver voortgegaan; eemge dier lijnen naderen hare geheele voltooijing.

Door bijzondere ondernemingen zullen eerlang wederom een tweetal lijnen voor het verkeer geopend worden.

Worden de bestaande uitzigten verwezenlijkt, dan zal voor het aanstaande dienstjaar zonder buitengewone maatregelen in de behoeften van ’s Lands dienst en de uitgaven der Staatsspoorwegen kunnen worden voorzien.

Wets-ontwerpen omtrent de geldelijke verantwoordelijkheid van de Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur, het Beheer en de Verantwoording van ’s Lands Middelen, en tot vereenvoudiging in de heffmg van het Regt van Successie en van Overgang bij overlijden, zullen U worden aangeboden.

Door Uwe beraadslagingen over de ontwerpen tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, welke U andermaal zullen worden voorgelegd, zal de invoering der nieuwe Regterlijke Inrigting worden bevorderd; tot bereiking van dat doel zal ook weldra een ontwerp tot herziening van de regterlijke indeeling des Rijks aan Uwe overweging worden onderworpen, en vleije Ik Mij tevens nog in den loop dezer zitting U de ontwerpen tot vaststelling van een nieuw Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering te kunnen aanbieden.

Bovendien zullen U eerlang een ontwerp tot regeling der Consulaire regtsmagt, alsmede ontwerpen ter gedeeltelijke herziening van de Criminele Wetboeken van het krijgsvolk te water en te lande worden toegezonden, terwijl aan de zamenstelling van een Nederlandsch Wetboek van Strafregt met onafgebroken ijver wordt voortgewerkt.

De wettelijke regeling der Rijkspolitie zal insgelijks door U in behandeling kunnen worden genomen.

De velerlei eischen en uiteenloopende meeningen op Koloniaal gebied zijn niet zonder invloed gebleven op den toestand van ’s Rijks overzeesche bezittingen in Oost-Indie en op den gang van zaken aldaar. Mijne eerste zorg dient daarom aan de krachtige bevordering van het Staatsbelang in die gewesten te zijn gewijd, in dier voege dat daarbij tevens de rust en tevredenheid der Indische volken gewaarborgd blijven. Waar daartoe gelegenheid bestaat, zonder andere belangen te krenken, zal Ik tevens gaame medewerken tot ontwikkeling van landbouw en nijverheid door particulieren. Met leedwezen heeft Mij het berigt vervuld eener vrij hevige aardbeving, die in Midden-Java talrijke offers geëischt heeft.

De toestand der West-Indische kolonien blijft over het algemeen bevredigend, ofschoon zich de behoefte aan aanvoer van arbeiders nog steeds in Suriname sterk doet gevoelen.

De overige werkzaamheden, die U wachten, zullen met de reeds vermelde voor Uwen ijver in het behartigen der U toevertrouwde belangen een ruim veld openen; mogen zij, door God gezegend, tot heil van het ons allen zoo dierbaar Vaderland strekken.

Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *