Openingsrede van 25 februari 1868

Mijne Heeren!

Naar ’s Konings bevelen komen wij de vertegenwoordigers van ‘t Nederlandsche volk welkom heeten in deze nieuwe zitting.

Het oogenblik, waarop gij uwe parlementaire werkzaamheden aanvangt, is gewigtig; moge het blijken heilspellend te zijn voor het vaderland. Daartoe wil de Regering’s lands afgevaardigden met vertrouwen te gemoet gaan.

De vorige Tweede Kamer sprak met eene kleine meerderheid eene afkeuring uit over het buitenlandsche beleid in een moeijelijk tijdperk, dat gelukkig tot het verledene behoort.

Tegenover dat oordeel stonden de raadslieden des Konings vast in de overtuiging dat in die belangrijke zaken ten nutte van den Staat en met goeden uitslag was gehandeld.

Van de Koninklijke beslissing over het aangevraagd ontslag van het Kabinet was eene ontbinding der Tweede Kamer het gevolg, hoezeer niet dan na rijp beraad en met leedwezen tot dien maatregel werd overgegaan.

Thans begroeten wij eene nieuwe Tweede Kamer, waarvan een vijfde deel uit nieuwe leden bestaat.

Voor Regering en Vertegenwoordiging is nu de taak weggelegd om aan het Vaderland te waarborgen, wat, na den strijd der verkiezingen, de wensch van alle weldenkenden is: de noodige overeenstemming der magten, die het vertrouwen op de deugdelijkheid en duurzaamheid onzer grondwettige instellingen versterke.

Uwe medewerking zal worden ingeroepen, behalve voor de eischen der Staatsdienst voor Nederland en Indie, voor een aantal maatregelen van wetgeving, waarvan eenige reeds meermalen door de vertegenwoordiging zijn verlangd. Mag het der Regering te beurt vallen, daarbij den steun der Staten-Generaal te ondervinden, dan kan deze zitting goede vruchten opleveren.

Welke ook de uitslag uwer overweglngen zij, laat ons allen bij de beraadslagingen hier te voeren meest in het oog houden, wat ons ten allen tijde het meest vereenigt, liefde voor den Vorst en zorg voor het getrouwe Nederlandsche volk; dan zal het den lande onder Gods zegen wel gaan.

In naam des Konings verklaren wij deze buitengewone zitting der Staten-Generaal geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *