Troonrede van 21 september 1857

Mijne Heeren!

Het is Mij eene groote voldoening U te kunnen verzekeren, dat onze betrekkingen met de andere Mogendheden bij voortduring getuigen van goede verstandhouding en welwillendheid.

De Zee- en Landmagt blijven Mij alle reden van tevredenheid geven. Zij hebben in Nederlandsch-Indië nieuwen krijgsroem verworven.

De aanvankelijke uitbreiding van het materieel der Marine belooft goede gevolgen.

De Oost-Indische bezittingen, het verheugt Mij zulks te kunnen zeggen, nemen, onder den invloed van ongestoorde rust in schier al de deelen van ons gebied, in welvaart toe.

De afschaffing der slavernij in ’s Rijks West-Indische Kolonien zal andermaal tot een punt van Uwe overwegingen worden gesteld.

De afgeloopen winter ging, dank zij der Voorzienigheid, voorbij, zonder dat dijkbreuken of overstroomingen den Vaderlandschen bodem teisterden.

In het algemeen is de toestand des Lands van dien aard, dat men er zich over mag verheugen.

Handel, scheepvaart, landbouw en vele takken van nijverheid leveren bevredigende uitkomsten op.

Eene buitengewoon langdurige droogte, door een koud voorjaar voorafgegaan, bleef wel is waar niet zonder nadeeligen invloed op onderscheidene gewassen, vooral is hierdoor het veevoeder schaarsch, maar desniettemin is er nog overvloedige reden om voor den oogst van dit jaar dankbaar te zijn.

De veiligheid des Lands en de stoffelijke welvaart der Natie te vermeerderen, blijft steeds Mijn ernstig streven.

Ik voed het vertrouwen daarin door U te zullen worden ondersteund, onder anderen met betrekking tot het bevorderen van den aanleg van spoorwegen. De moeijelijkheden voor bijzondere personen om, onder de bestaande mogelijkheden, groote kapitalen voor openbare werken bijeen te brengen, maken het noodzakelijk krachtige ondersteuning te verleenen.

Door het toenemend gebruik van den Rijkstelegraaf stijgen aanhoudend de inkomsten van dit belangrijk middel van mededeeling. Er zal voortgang gegeven worden aan het stellen van meerdere lijnen, en aan het openen van meerdere kantoren.

Terwijl de opbrengst van de meeste belastingen blijft aangroeijen, en de schatkist, ook door de ruime baten welke de overzeesche bezittingen afwerpen, in gunstigen toestand verkeert, is Mijne aandacht voortdurend gevestigd op de gemeente-financien. Uit hoofde van het groot gewigt voor vele gemeenten daarin gelegen, beveel Ik Uwer bijzondere belangstelling aan, de tot dat onderwerp betrekkelijke wetsvoorstellen welke nader zullen ingezonden worden.

De veel omvattende taak der invoering van de wet op het lager onderwijs, zal de voorbereidende werkzaamheden tot regeling der overige deelen van het onderwijs niet uit het oog doen verliezen. Bij de uitbreiding van de stoffelijke welvaart der Natie, is het eene dubbele behoefte hare zedelijke en verstandelijke ontwikkeling niet te doen achterstaan.

Het zoude voor de zekerheid onzer regterlijke instellingen en de verbetering harer werking eene weldaad zijn, indien de nadere overweging van het ontwerp van wet op de Regterlijke organisatie en het beleid der justitie, deze aangelegenheid, door gemeen overleg, tot een gewenscht einde bragt. Ons gevangenis-wezen wordt met ijver onderzocht, ten einde daaromtrent, in verband met de behandeling van het Wetboek van Strafregt, dat in bewerking is, tot een vast stelsel te kunnen geraken.

Uit aanmerking van het aanzienlijk getal van belangrijke wets-ontwerpen, welke onafgedaan hebben moeten blijven, en alsnu op nieuw aan Uwe overweging te onderwerpen zijn, zullen er betrekkelijk minder nieuwe wetsvoordragtcn worden aangeboden.

Het gewigt Uwer werkzaamheden, Mijne Heeren!, zal er niet te minder door zijn. Ook deze Vergadering zal der Wetgevende Magt ruime gelegenheid aanbieden, om het Vaderland aan zich te verpligten. Moge de tijd van vrede en voorspoed, welken wij genieten, door ons worden gebezigd op eene wijze, welke getuigt van onze dankbaarheid voor groote zegeningen, en van onze warme gevoelens voor het dierbare Vaderland. Hiertoe ondersteune ons de Allerhoogste!

Ik verklaar deze Vergadering der Staten-Generaal te zijn geopend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *